Monday, February 01, 2016

NLD အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို လႊမ္းမိုးေနမည့္ မုန္တိုင္းတိမ္တိုက္ၾကီးနွစ္ခု


လာမည့္ ဧၿပီတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္မည့္အစိုးရ တရား၀င္ အာဏာရရိွေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရ အေပၚထားရိွသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္တရာ ျမင့္မားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြေၾကညာစာတမ္းပါ NLD ၏ စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အေပၚယံမွ်သာျဖစ္သည္။
NLD ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၏ေျပာစကားအရ စိုက္ပို်းေရးက႑သည္ အဓိကဦးစားေပးျဖစ္မည္ဟုဆိုသည္။ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ မက္ခရိုစီးပြား ေရးမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေရး အထူးသျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပျခင္း၊ထိန္းမနိုင္သိမ္းမရ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုေရွာင္ၾကဥ္နိုင္မည့္ တိက်ေသာစီးပြားေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္လည္း ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည့္ ကိစၥရပ္တခုဟု သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ အဆိုပါစီးပြားေရးမူ၀ါဒအထက္၌ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းနွင့္ အရည္အခ်င္းတည္းဟူေသာ မုန္တိုင္းတိမ္တိုက္ၾကီးနွစ္ခု ရိပ္မိုးလ်က္သည္။

အဆိုပါျခိမ္းေျခာက္မႈနွစ္ခုကိုအတိုင္းအတာတခုအထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္မေဆာင္ရြက္နိုင္ပါက NLD ၏ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေသခ်ာေပါက္နီးပါး က်ရံႈးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္နိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ား၊ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖဲြ႕မ်ား၊ INGO မ်ား၊ ျပည္ပရင္းနီွးျမွပ္နံွသူမ်ားကလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ေသာ အုပ္ခု်ပ္ေရးယႏၱရားျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ တြန္းအားေပးလာနိုင္ေခ်ရိွသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ နိုင္ငံေရးျပႆနာဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ၾကီးစြာဂယက္ရိုက္ခတ္နိုင္သည္။ အစိုးရနွင့္ နွစ္ေပါင္း (၆၀)ၾကာတိုက္ပဲြ၀င္ေနေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကို နယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ သဘာ၀ရင္းျမစ္တူးေဖာ္ျခင္းမွ ရရိွေနသည္။

ယေန႔အစိုးရစစ္တပ္က တိုက္ပဲြ၀င္ေနသည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၊ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားက တိုင္းျပည္ကို သိမ္းပိုက္မည့္ရန္မွ ကာကြယ္ရန္မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ေဖာ္ျပပါသဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သဘာ၀ရင္းျမစ္ကိ်န္စာက ေမႊးေပးလိုက္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီး ျဖစ္သည္။
ျပည္နယ္မ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာစီးပြားေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ညိွနိႈင္းမရနိုင္ျဖစ္ေနသည့္အေျခအေနသည္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ စီးပြားေရးဆက္ႏႊယ္မႈရိွေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေစသည္။

ယင္းေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မႈ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္ဗမာႀကီးစိုးေရးအတြက္ ေျခကုပ္စခန္းမ်ားအျဖစ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္၊အီရတ္၊ဆီးရီးယားနိုင္ငံမ်ားထက္ ျမန္မာျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ ပိုမိုလြယ္ကူသည္ထင္လွ်င္ မွားေပလိမ့္မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေသာ္ျငား မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ တရားမ၀င္သစ္ခုတ္မႈနွင့္ သားရဲတိရစၧာန္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းကို အထိုက္အေလ်ာက္ မ်က္စိမိွတ္ထားေပးရမည့္သေဘာရိွေနသည္။သို႔ေသာ္ ျပည္ပမိတ္ဖက္နိုင္ငံမ်ား၏ေ၀ဖန္မႈကို ခံရမည္ျဖစ္သည္။အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း(State Capacity) သည္ပင္ NLD အစိုးရအတြက္အားနည္းခ်က္ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။

နိုင္ငံျခားသားမ်ားအစိုးရ၀န္ၾကီးတပါးနွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပ်ဴငွာေဖာ္ေရြစြာ စကားစျမည္ေျပာဆို၊သေဘာတူထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးအေကာင္အထည္ေပၚ လာမည္အထင္ျဖင့္ ျပန္သြားၾကေလ့ရိွသည္။ လြန္ခဲ့ေသာငါးနွစ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ၾကေခ်။

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာနိုင္ေျခမွာလည္း နည္းပါးပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရိွ ျပည္ပနိုင္ငံသားအသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္ရိွအုပ္ခု်ပ္ေရး ယႏၱရားကို တိုးတက္ေကာင္မြန္လာေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္အစား အတိုက္အခံအရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုအားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္းသည္ အေျခအေနကိုပို၍ပင္ ဆိုးရြားေစပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရတက္လာလွ်င္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းျဖင့္ အေျပာင္းအလဲတခုကို ေဖာ္ေဆာင္လိုသည့္ အလားတူနိုင္ငံျခားသားမ်ား လိွမ့္၀င္လာဦးမည္ ျဖစ္သည္။

၎တို႔ေၾကာင့္ အေရးၾကီးစီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစိုးရအရာရိွၾကီးမ်ားအား အာရံုေထြျပားေစလိမ့္မည္။

၁၉၆၇ ခုနွစ္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆူဟာတို အာဏာရရိွခဲ့စဥ္က အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရတြင္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္စြမ္းမရိွခဲ့ေပ။

ယေန႔ ျမန္မာအစိုးရသစ္က ဆူဟာတိုေခတ္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရထက္ သာလြန္ေသာအေျခအေနတြင္ ရိွသည္ဆိုသည့္တိုင္ တနိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာရန္မွာမူ အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဆူဟာတိုလက္ထက္ အနွစ္ (၂၀)အတြင္း အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံကို ၀င္ေငြနိမ့္အဆင့္မွ သင့္ေငြအသင့္အတင့္ရိွအဆင့္သို့ ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို Berkeley Mafia ဟုေခၚတြင္ေသာ တတ္သိပညာရွင္ အုပ္စုထံအပ္နံွထားခဲ့ၿပီး အုပ္ခု်ပ္ေရးမွာမူဟန္ျပ လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ အာဏာရွင္နိုင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။

၁၉၉၈ တြင္ လူထုအင္အားျဖင့္ ဆူဟာတိုကို ဖယ္ရွားခဲ့ရာမွ အင္ဒိုနီးရွား၏ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္ခဲ့သည္။ သို့ေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွားဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ညံ့ဖ်င္းေသာရလဒ္မ်ားသာ ရရိွခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရးျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္အစား လူၾကိုက္မ်ားမႈေနာက္သို့လိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္ကို်း ေမွ်ာ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္ကပင္ အဟန္႔အတားသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

NLD အစိုးရက ၎တို့၏ စီးပြားေရးေပၚလစီကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မလားဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္။

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ေမာင္းနွင္နိုင္မည့္အားေကာင္းေသာ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအုပ္စုကို ဖဲြ႕စည္းနိုင္မလား။

- ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အက်ဳိးစီးပြား၊ မိမိအားေထာက္ခံသူ သူၾကြယ္ၾကီးမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားထက္ တိုင္းျပည္နွင့္လူထုအကို်းစီးပြားကို အမွန္တကယ္ ၾကည့္ရႈေဆာင္ရြက္နိုင္မလား။

- နိုင္ငံတြင္းရိွ ျပည္ပနိုင္ငံသားမ်ားအုပ္စုက တိုင္းျပည္၏ ခက္ခဲေသာျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ေအာင္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ခ်ဳပ္မ်ားကို လံုေလာက္ေသာအခိ်န္နွင့္ အားေပးအားေျမွာက္မႈေပးမလား။

လြန္ခဲ့ေသာနွစ္နွစ္ဆယ္အတြင္းအလားတူကမၻာ့ျဖစ္ရပ္မ်ားကအားရစရာမေကာင္းလွသည္ကို ေတြ့ရိွရသည္။

တိုင္းျပည္၏ အင္စတီး ကူ်းရွင္းၾကီးမ်ား အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ NLD အစိုးရ၏ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕ျဖစ္မလာနိုင္ေျခမ်ားပါသည္။

Ref:East Asia
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

No comments:

Post a Comment

My Blog List