Thursday, July 09, 2015

ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစားပင္စင္ သက္တမ္းကုိ ယခင္အတုိင္း ႏွစ္ ၆၀ အျဖစ္သာ ထားရွိရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား၏ အၿငိမ္းစားယူခြင့္ျပဳသည့္ သက္တမ္းကုိ ယခုက်င့္သုံးေနေသာ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ ျပည့္သည့္ေန ့ရက္တြင္ အၿငိမ္းစားယူသည့္ စနစ္ျဖင့္သာ ဆက္လက္ထားရွိေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စု အစုိးရသုိ ့တုိက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီး အဆုိတစ္ရပ္ကုိ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳ၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းအေရးႀကီးအဆုိကုိ လြိဳင္ေကာ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ညဳိ က တင္သြင္းခဲ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက ပါဝင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး အဆုိရွင္၏ သေဘာထားအရ လႊတ္ေတာ္၏ ဆႏၵရယူၿပီး မဲခြဲဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန ့အခ်ိန္အခါတြင္ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစား ယူခြင့္ျပဳေသာ သက္တမ္းကုိ အသက္ ၆၃ ႏွစ္သုိ ့ေျပာင္းေရႊ  ့သတ္မွတ္ ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးတရားမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းႀကီး အခ်ဳိ ့အတြက္ သာ ေထာက္ပံ ့မူ အနည္းငယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိႏိုင္င့ံ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ မရရွိ ေသးေသာ ပညာတတ္ လူငယ္မ်ားစြာအတြက္ ယေန ့ေရာ ေနာင္အနာဂတ္မ်ားမွာပါ ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစလာ ႏိုင္သည့္အတြက္ လက္ရွိသက္မွတ္ ထားသည့္အတုိင္း ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား၏ သက္တမ္းကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ အသက္ ၆၀ အျဖစ္သာ ဆက္လက္ ထားရွိႏိုင္ေရး အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ညဳိက အဆုိတင္သြင္းရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴး ေဇာ္ဝင္းႏုိင္က အဆုိမွာ အေၾကာင္းတရား အားျဖင့္ မွန္ကန္မႈ ရွိေစရန္ အတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒ ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၊ ဝန္ထမ္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိေစရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္။ အက်ဳိးတရားအားျဖင့္ မည္သည့္ကိစၥတြင္ ျဖစ္ေစ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ လုိအပ္ၿပီး ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိေစရန္ အတြက္ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္။

အလုံ မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က အဆုိအေပၚ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးရင္း “အသက္ ၆၀ အထိ အလုပ္လုပ္ၾကတာဟာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားသြားပါၿပီ။ အသက္ ၆၀ ထက္ ပုိလုပ္ခ်င္တဲ့ သူေတြဟာ သူ ့ဘဝမွာ စီးပြားေရး အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိေသးလုိ ့သာ ဆက္လုပ္ခ်င္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူး ၊ အာဏာေၾကာင့္ မထြက္ခ်င္ေသးဘူး ဆုိတာမ်ဳိးကေတာ့ မရွိသင့္ပါဘူး။ မျဖစ္သင့္ ပါဘူး ” ဟု ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ ့မွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္း တင္ျပရာတြင္ ေကာင္းသည့္ဘက္က ၾကည့္ပါက ပင္စင္ သက္တမ္းကုိ တုိးေပးလုိက္မည္ ဆုိရင္ ႏိုင္ငံ အတြက္ အဓိက လုိအပ္ေနသည့္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ၊ အေတြ ့အၾကဳံမ်ား ၊ လုပ္အားမ်ား ဆုံး႐ႈံးမႈမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။ဘ႑ာ ေရး ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆုိပါက အသက္ ၆၀ မွာ ပင္စင္မေပးဘဲႏွင့္ ဆက္လက္ၿပီး တာဝန္ေပးႏုိင္မည္ဆုိပါက ပင္စင္လစာအပုိင္းမွာ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္ ဘ႑ာေငြ တဖက္တလမ္းက ၿခိဳးၿခံေခြ်တာ ေပးရာ ေရာက္မည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ သက္ျပည့္ပင္စင္ကုိ နည္းဥပေဒအရ အသက္ ၆၀ ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ ့သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိး ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အမ်ားစုအတြက္ အက်ဳိးရွိမည္ဆုိ ပါက သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ သက္ျပည့္ ပင္စင္သက္တမ္းကုိ တုိးျမႇင့္ေပးသင့္ပါက တုိးျမႇင့္ေပးႏိုင္ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆုိရွင္၏ သေဘာထားအတုိင္း လႊတ္ေတာ္၏ ဆႏၵကုိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၃၇၉ မဲ ၊ ကန္ ့ကြက္မဲ ၁၆၈ မဲ ၊ ၾကားေနမဲ ၇ မဲ ျဖင့္ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲမ်ားသည့္အတြက္ အဆုိအား အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစုိးရလခစား ဝန္ထမ္းေပါင္း ၉၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေန ့စား လခစား ၁၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ၊ စုစုေပါင္း အစုိးရ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁,၃၅၅,၃၇၀ ၊ အလုပ္သ မား ၇,၃၇၆,၃၀၈ ၊ လုပ္ငန္းရွင္ ၁,၀၄၅,၉၈၂ ၊ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ ၈,၇၁၄,၅၄၅  ၊ အလုပ္ရွာဆဲ ၉၅၄,၅၀၆ ၊ မိသားစုလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ ၃,၉၂၉,၃၇၄ ၊ အၿငိမ္းစား ၃၅၅,၆၆၅ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ ့ရွိရပါသည္။ 

ႏိုင္င့့ံဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ အသုံးစရိတ္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမွ တုိက္ရုိက္က်ခံသည့္ စနစ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။  

(Xinhua)

No comments:

Post a Comment

My Blog List