Tuesday, December 22, 2015

ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ႀကီး၏ မနက္ျဖန္ သုိ႔မဟုတ္ . . . . .


ခ်စ္ၾကည္ေရးနိဒါန္း။အေရွ႕ဘက္ အိမ္နီး နားခ်င္း ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ႀကီးတုိ႔ ၁၉၄၉ ေအာက္တုိ ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမ္ၼတႏုိင္ငံ တည္ ေထာင္လုိက္ေသာအခါ ျမန္မာသည္ ၁၆.၁၂.၁၉၄၉ရက္ေန႔တြင္ ေရွ႕ ဆံုး အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွစတင္၍သံတမန္ ဆက္ဆံေရးထူ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံအျပန္အလွန္ ေလး စားစြာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမ္ၼတႏုိင္ငံ ကမ္ၻာ့ ကုလသမ္ၼအဖြဲ႕ ၀င္ခြင့္ရ သည္အထိ ျမန္မာသည္စဥ္ဆက္မျပတ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေထာက္ခံတင္ျပ ေတာင္းဆုိေပးခဲ့သည္။
ထုိ႔အတူျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအဖု အထစ္ႀကံဳ တုိင္းတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာဘက္မွ ရပ္တည္ေပးခဲ့၊ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ မိတ္ ေကာင္း ေဆြေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ရင္းႏွီး ခ်စ္ ၾကည္စြာ ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည့္ နိဒါန္းမွသည္ ယေန႔ အထိ (၆၅) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ ပါသည္။

““ေပါက္ေဖာ္””ခ်စ္ၾကည္ေရး ျမန္မာဘာသာ သတင္းစာ။““မူလတက္ဟုန္း ညီၫြတ္ေရး””ျမန္မာ သတင္းစာကုိ အေျခခံၿပီး ၄.၁၂.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၁)ဆက္လက္ထပ္ မံထုတ္ ေ၀ခဲ့ၾကသည္။ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားကုိ အမွာစကားတြင္ေရးသား ထားသည္မွာ (က) ေဆြမ်ဳိး ေပါက္ေဖာ္ သံတမန္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈပုိမုိ နက္႐ႈိင္းႀကံ႕ ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစရန္ (ခ) ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး စီးပြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ သိပံ္ၸ ႏွင့္နည္းပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး အျပန္အလွန္ဆက္ဆံ ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖလွယ္ေရးတုိးျမႇင့္ ရန္၊ (ဂ) တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ တံခါး ဖြင့္မႈ၀ါဒ (Policy) မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာ ထင္သာနက္႐ႈိင္း က်ယ္ျပန္႔လာရန္နီးနီး ကပ္ကပ္ ရင္းႏွီးမႈရွိလာေစရန္၊ (ဃ) ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသရွိဆက္သြယ္မႈ နည္း ပညာျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ သတင္းအ ခ်က္ အလက္မ်ား သိရွိေစရန္၊ (င) ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္နယ္ စပ္ျပည္သူ႔ဗဟုိစီမံကိန္းမ်ား အေလးထားေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္၊ (စ) ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္ စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္၀ါဒကုိ အေတြး သစ္၊အျမင္သစ္ေျခလွမ္းသစ္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈ သစ္မ်ား ရရွိလာႏုိင္ေစရန္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေကာင္းအသစ္လုိခ်င္လွ်င္။ ေဆြမ်ဳိး ေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ပုိမုိနက္႐ႈိင္း ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစလုိလွ်င္ အတိတ္၏ အေဟာင္း အညစ္မ်ားကုိ ခ်န္ထားရစ္ေမ့ေပ်ာက္ပစ္မွ အေကာင္း အသစ္ျဖစ္လာပါလိမ့္ မည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရ/အာ ဏာရွင္အစုိးရလက္ထက္ (၁၉၈၈-၂၀၁၅) ထိ ေဆြ မ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးမွာ ေကာင္းေတာ့ေကာင္း သည္။

မ်က္စိစပ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရအား ႏုိင္ငံတကာမွ အေထြေထြပိတ္ဆုိ႔ တားဆီးမႈမ်ား ဖယ္ ၾကဥ္၊ ၀ုိင္းပယ္ထားခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာတုိ႔၏ အသက္႐ွဴေပါက္/ထြက္ေပါက္မွာ ““တ႐ုတ္မွတစ္ ပါး””အျခားမရွိျဖစ္ခဲ့ရ သည္။

တ႐ုတ္အစုိးရႏွင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ (က) စစ္အစုိးရ (ခ) စစ္အစုိး ရႏွင့္ပတ္သက္စပ္ယွက္ေသာ အသုိင္းအ၀န္း အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္သာ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အက်ဳိး တူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ကုိင္ ခဲ့ၾကသျဖင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ ခပ္သြက္သြက္ ခပ္မ်ားမ်ား စားခဲ့၀ါးခဲ့ရခဲ့ ခ်မ္းသာခဲ့ၿပီး သူႂကြယ္ ႀကီးမ်ားျဖစ္သြားခဲ့ၾကရသည္။

ဒီမုိကေရစီလုိလား နင္းျပားျပည္သူမ်ားမွာဆင္း ရဲ မြဲေတကာ ခုိလုိညည္း တြားဖြတ္မြဲျပာက်မ်ား ဘ၀ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကရ သည္။ စစ္အစုိးရႏွင့္ ခ႐ုိနီမိတ္ဖက္၊ စီးပြား ဖက္မ်ားျပဳလုပ္ ၾကၿပီး၊ အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ားရရွိေရး ကုိသာအဓိက ထားဦးတည္ခဲ့ ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆႏ္ၵသေဘာ ထားမ်ားကုိ ထည့္မတြက္ မငဲ့ကြက္ခဲ့ ၾကဘဲတစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ကုိ သာ က်င့္သံုးခဲ့ၾက သျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု၏ စီးပြားေရးလူဆုိး ႀကီး ဦးကပ္ေစးဟု ေပါက္ေဖာ္ ႀကီးကုိ ေတြးမိျမင္မိ စိတ္ထဲစြဲမိေအာင္ ခံစား ေနခဲ့ၾကရသည္။အ ေကာင္း အသစ္လုိခ်င္ လွ်င္ အေဟာင္းအညစ္ ေတြကုိေမ့ပစ္ ခ်န္ထား ပစ္ ရန္လုိပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာသည္၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ဳိတုိင္းႀကိဳက္သည့္ ႏွင္း ဆီခုိင္ျဖစ္လာ ပါလိမ့္မည္။ အေရွ႕အ ေနာက္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ပထ၀ီ၀င္ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ စစ္ေရး ဗဟုိအခ်က္အခ်ာေဒသႏုိင္ငံ ျဖစ္လာ ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာသည္ စင္ကာပူထက္သာ သည္မွာေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားေပၚ ႂကြယ္၀မႈပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဂ႐ုစုိက္ အေလးမူ လာေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာထင္သာေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ား ေကာင္းသထက္ေကာင္းၿပီး ျပည္သူ႔အနာဂတ္ဘ၀ မ်ားတုိးတက္ျမင့္မားလာ မည္ျဖစ္သည္။ယခင္စစ္ အစုိးရလက္ထက္လုိ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္ထားမႈ ၀ုိင္းပယ္ပိတ္ဆုိ႔ တား ျမစ္ခံ ထားရမႈမ်ားကင္းရွင္း ကာ(ဒီမုိကေရစီ) စနစ္ သစ္၊မူသစ္၊လူသစ္၊ျပည္သူ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ ၾကေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာသည္နဂိုရွိရင္းစြဲတစ္ဦး တည္းေသာမိတ္ေဆြ ေပါက္ ေဖာ္ႀကီးအျပင္ ကမၻာ့ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ျဖစ္ ေသာ အေမရိကန္၊ဂ်ပန္၊ (EU) ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အိႏိ္ၵယ ႏုိင္ငံတုိ႔ပါ အေျပးအလႊား လက္ကမ္းၿပီးလက္တြဲ ေခၚ ငင္ေခၚခ်င္ေနၾကၿပီျဖစ္ သည္။အေၾကာင္းမွာ ေရြးေကာက္ ပြဲႀကီး၏ ရလဒ္ ျပည္သူမ်ားဆႏ္ၵမ်ား အရ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာၾကေတာ့ မည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ပင္၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ႏွစ္ ရွည္တမ္းတခဲ့ၾကသည့္ အိပ္မက္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အိပ္မက္ဆုိတာ တကယ္ပါ၊ တကယ္ဆုိတာ အိပ္မက္ပါဟုဆုိခ်င္မိသည္။

Hot News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List