Wednesday, December 23, 2015

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားမႈအေပၚ ၀' အဖြဲ႔အတြင္း မေဆြးေႏြးရေသး


ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ဒုုဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္က ဝ' ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ကုုိ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ လာေရာက္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္ဟုု UWSA က ေျပာသည္။
အစုုိးရ၏ ဖိတ္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ UWSA အတြင္း ယေန႔ထိ ေဆြးေႏြးႏုုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဝ' အဖြဲ႔မွ ေျပာေရးဆုုိခြင့္ ရွိသူ ေက်ာက္ေကာအန္းက ေျပာသည္။

“သူက (ဦးသိန္းေဇာ္) က ေနာက္လ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲတက္ဖုုိ႔ လာဖိတ္တာ။ တက္မယ္၊ မတက္ဘူးဆုုိတာ က်ေနာ္တုုိ႔ထဲမွာ မေဆြးေႏြးေသးဘူး။ လက္မွတ္ထုုိးဖုုိ႔ သူက ေျပာေတာ့ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုုိ႔ က မထုုိးေသးဘူး။” ဟုု သူက မဇိၥ်မကုုိ ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕သုိ႔ ဦးသိန္းေဇာ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ဝ' အဖြဲ႔ကုုိ ျပည္ထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ထုုတ္ အစုုိးရသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကုုိ က်င္းပရန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးလမ္းတြင္ အစဥ္အလာ ရွိသည့္ ဝ' တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဖိတ္ၾကားပါေၾကာင္း” ဦးသိန္းေဇာ္က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္ေးရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိ္က္မႈ ရပ္စဲေရးတြင္ အခ်ိန္မေရြး ပါဝင္လာႏုုိင္ရန္ ဝ' အဖြဲ႔အတြက္ တံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္းကုုိ ခုုိင္ခုုိင္မာမာျဖင့္ တုုိက္ခုုိက္မႈမ်ား ရပ္စဲၿပီး ညွိႏုုိင္း ေဆြးေႏြး သည့္ ႏုုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္ရန္ လုုိအပ္သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိေသးမီ ၾကားကာလတြင္ လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္းၾကား ပူးတြဲေနထုုိင္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ နယ္ေျမေဒသအလုုိက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အတုုိင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဟူ၍ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသုုိ႔ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္း၊ ဦးခင္ေမာင္စုုိး၊ ရွမ္းျပည္္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စပ္ေအာင္ျမတ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုုး (ၾကည္း) မွ ဒုုတိယ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္၊ ၾတဂံေဒသတုုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုုိင္းမွဴး၊ အေရွ႕ေျမာက္ တုုိင္းမွဴးတုုိ႔ပါဝင္ၿပီး ဝ အထူးေဒသ (၂ ) မွ ဒုဥကၠဌ ဦးေရွာက္မင္လ်ံ၊ ဒုုအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေပါက္ယူရီတိုု႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဝ' အဖြဲ႔မွ ဒုုဥကၠဌ ဦးေရွာက္မင္လ်ံက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ တုုိးတက္မႈမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံႀကိဳဆုုိၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ယံုုၾကည္မႈ တုုိးျမွင့္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

ဝ' ေဒသသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပုုိင္း တစ္ခုုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဝ' ေဒသအေနျဖင့္ ခြဲထြက္ သည့္ မူမ်ဳိးကုုိ ေဆာင္ရြက္မည္မဟုုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကုုိ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမည္ဟု ေျပာေၾကာင္း အစုုိးရ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝ' အဖြဲ႔သည္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အင္အားအႀကီးဆံုုးအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (NCA) ကုုိမူ လက္မွတ္ေရးထုုိးျခင္း မရွိေသးေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္ထိ ဝ' ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းတြင္ NCA လက္မွတ္မေရးထုုိးေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္၊ တက္လာမည့္ အစုုိးရသစ္ႏွင့္ တစ္ႏုုိင္ငံ လံုုးဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပင္လံုုကတိကဝတ္ကုုိ အေျခခံ သည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တန္းတူေရး၊ ကုုိယ္ပုုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုုိ အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ုႀကီးကုုိ မျဖစ္မျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ အပါအဝင္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ေတာင္းဆုုိခဲ့ၾကသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List