Tuesday, December 22, 2015

သမၼတေဟာင္း၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႀကမ္းကို ေဆြးေႏြးျခင္း


ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြကေန အမ်ားျပည္သူသိရွိေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္ဆိုၿပီး ဥပေဒႀကမ္းတစ္ခုကို ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒႀကမ္းမွာ အခန္း ၅ ခန္းနဲ႔ ပုဒ္မ ၁၄ ခုပါ၀င္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဥပေဒအႀကမ္းျဖစ္ေနေသးေပးမယ့္ မၾကာခင္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာဥပေဒႀကမ္း ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တပိုင္း ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူဟာ အၿငိမ္းစားယူၿပီးရင္ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္အေရွာက္နဲ႔ ဆက္လက္ လုံၿခံဳေရးရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ပိုင္းကေတာ့ အၿငိမ္းစားယူလိုက္တဲ့အခါ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တရားစြဲဆိုခံရျခင္း၊ အေရးယူခံရျခင္းေတြ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ဥပေဒရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔ ကိုယ္ကာယကိုထိခိုက္ျခင္းကေန ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဒါမွမဟုတ္ ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ ရြက္ရန္၊ မိသားစုနဲ႔အတူ လံုၿခံဳစြာ၊ စိတ္ေအးသက္သာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မွဳေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းတို႔ကေန ကာကြယ္ရန္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အၿငိမ္းစားယူမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ လံုၿခံဳေရး အကာအကြယ္ေပးျခင္း ကို သမၼတရာထူးကုန္ဆံုးသည့္ေန႕ကေန စတင္ၿပီး ရာသက္ပန္ ခံစားခြင့္ ရွိတယ္လို႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး အတြက္ ကိုယ္ရံေတာ္ေခါင္းေဆာင္တဦးနဲ႔ ကိုယ္ရံေတာ္အဖြဲ႕ ခန္႔ထားဖြဲ႕ စည္းခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရံေတာ္ေတြဟာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက တဦးဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရံေတာ္ အဖြဲ႕ဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ လက္နက္ပစၥည္း ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရံေတာ္ရဲ႕ လစာ၊ စရိတ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန( ႏိုင္ငံေတာ္)ကေန က်ခံေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူကို လံုၿခံဳေရးအရ အကာ အကြယ္ေပးျခင္းက ကမၻာအခ်ဳိ႕မွာလည္း ဥပေဒေတြျပဌာန္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ အေမရိကန္သမၼတ ေတြဟာ အၿငိမ္းစားယူၿပီးရင္ ပင္စင္လစာ၊ ရံုး၀န္းထမ္းနဲ႔ အသံုးစရိတ္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခံရမွဳနဲ႔ အာမခံ၊ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ စတာေတြကို ခံစားခြင့္ရပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္ကို သမၼတ အိုဘားမား မတိုင္ခင္ထိ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္း ရရွိခံစားခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္ အိုဘားမား လက္ထက္ ၂၀၁၃ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္က ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဥပေဒသစ္အရ ရာသက္ပန္ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္ရရွိလာၿပီျဖစ္ ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လံုၿခံဳေရးအရအကာအကြယ္ေပးျခင္းဥပေဒကို ျပဌာန္းအသံုးျပဳတာဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံအထြဋ္အထိပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူကို တာ၀န္ၿပီးဆံုးေအာင္တာ၀န္ ယူၿပီးပါက သင့္ေလ်ာ္ထိုက္တန္တဲ့ အေစာင့္အေရွာက္ခံစားမွဳမ်ဳိး ခ်ီးျမင့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ တခုသတိထားရမွာက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္ရံေတာ္ အဖြဲ႕ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္မွဳ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ ေဟာင္းရဲ့ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႕က အာဏာသိမ္းမႈမွာ ပါဝင္ဖို႕ ျဖစ္ရပ္လည္း ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အာဏာရွိခဲ့ဖူးသူက လက္နက္ကိုင္အေစာင့္အေရွာက္နဲ႔ လံုၿခံဳေရး ခံစားခြင့္ေပးတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို အေလးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပဌာန္းမယ့္ ဥပေဒထဲမွာ ဘယ္လို အေျခေနမ်ဳိးျဖစ္ပြားလာခဲ့ရင္ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း အခန္း ၄ ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အခန္း ၄ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ကာလအတြင္း တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တရားစြဲဆိုတာ၊ အေရးယူတာေတြ မခံရဖို႔ ျပဌာန္းထား တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္း ဆိုလိုရင္းက သမၼတ ေကာင္းတာပဲလုပ္လုပ္ ဆိုးတာပဲလုပ္လုပ္ တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုရင္၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရင္ သမၼတ အျပစ္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အျပစ္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အေရးယူျခင္းမခံရတဲ့ အျပင္ တစံုတစ္ဦး ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕စည္းတစ္ခုခုက အေႏွာက္အယွက္ ေပးလာရင္၊ အႏၱရာယ္ေပးလာရင္ေတာင္ ဥပေဒက အကာကြယ္ေပးထား ပါတယ္။

ျပည္သူေတြ အသက္အိုးအိမ္နဲ႕ အခြင့္အေရးဆံုးရွဳံးခဲ့ရၿပီး နစ္နာေနခဲ့ရင္ ေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုရင္ အၿငိမ္းစားကာလမွာ သမၼတက ေအးေအးေဆးေဆး ေနႏိုင္ခြင့္ရေနဦးမွာပါ။ နစ္နာသူ ျပည္သူေတြကေတာ့ ခံေပဦးေတာ့လို႔ ဆိုရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ သမၼတဟာ တာ၀န္ယူခဲ့ရေပမယ့္ အဲ့ဒီတာ၀န္ယူမွဳရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ရွိ လာႏိုင္မယ့္ အက်ဳိးအျပစ္ အေကာင္းအဆိုးကို တာ၀န္ခံမွဳ မရွိသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

တကယ္ေတာ့လည္း ဒီအခန္း ၄ ပါ ပုဒ္မကလည္း သိပ္အထူးဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၄ ကူးေျပာင္းေရး ကာလျပဌာန္းခ်က္မ်ား ေခါင္းစဥ္ပါ ပုဒ္မ ၄၄၅ မွာလည္း “ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ ၀ပ္ပိျပားမွဳတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၊ သိုမဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးဦး၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးဦး၏ တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို႔အား တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ” ျပဌာန္းထားခဲ့ပါေသးတယ္။

အဲ့ဒီျပဌာန္းခ်က္ေၾကာင့္ အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ျပည္သူေတြ အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရမွဳေတြ၊ အခြင့္အေရးေခါင္းပံုျဖတ္ခံခဲ့ရမွဳေတြ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားခဲ့မွဳေတြ၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တာေတြဟာ အေဟာသိကံျဖစ္ကာ ၿပီးခဲ့တာေတြကို ျပီးေစေတာ့ ေအးေစတာ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သူ၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူေတြက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သူကို ဥပေဒအရ ဆက္လက္ခ်ီးေျမွာက္တာ၊ အကာကြယ္ေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာဥပေဒအရ ေပးထားတဲ့ ခံ့စားခြင့္ကို ရယူမယ့္ အၿငိမ္းစားသမၼတေတြဟာ မိမိသမၼတ အျဖစ္တာ၀န္ယူေနစဥ္မွာ မိမိဟာ ဥပေဒအရေပးအပ္တဲ့ခံ့စားခြင့္ကို ထိုက္တန္ေၾကာင္း ျပသဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မထိုက္တန္သူကို အခြင့္အေရး ဆက္ေပးေနမွာ၊ အဲ့ဒီမထိုက္တန္သူက အခြင့္အေရး ဆက္ခံ့စားခြင့္ရေနမွာ ေတြဟာ တရားမွ်တမွဳ မရွိတာ အေသအခ်ာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း တာ၀န္အရ ျပည္သူကို ကာကြယ္ဖို႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔၊ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူဖို႔၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို မူတည္တဲ့ စီမံကိန္းေတြေဖာ္ေဆာင္ဖို႔၊ တရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒေတြ ေဖာ္ေဆာင္ျပဌာန္း ေပးခဲ့ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List