Wednesday, October 17, 2012

ဒီမိုကေရစီကုိ မုန္းတယ္

ဒီမိုကေရစီကုိ မုန္းတယ္

ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ အေမစုအေပၚ ယံုၾကည္အားကိုစိတ္ေတြ မ်ားလြန္းေန၍လားေတာ့ မသိပါ။ အေမစု လုပ္ေပး လ်ွင္ရႏိုင္မည္။
အေမစု ေၿပာလ်ွင္ၿဖစ္ႏိုင္မည္။ အေမစုသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုလားေတာင့္တေနေသာ အာဏာရွင္ေတြကို ၿဖဳတ္ခ် ဒီမိုကေရစီကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ဟုထင္မိပါသည္။
ဒါကလည္း ကြ်န္ေတာ့္အထင္ ကြ်န္ေတာ္အၿမင္ၿဖစ္ပါသည္။
အမွန္ေတာ့ အေမစု သည္ အာဏာရွင္ကို တြန္းလွန္ၿဖဳတ္ခ်မည္ဟု တခါမွ မေၿပာဘူးပါ။ ဒီမိုကေရစီကို ရေအာင္လုပ္ေပးမည္ဟုလည္း တပါဒမွ မဟ ဖူးပါ။ အေမစုသည္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးဟု ၿပဳမူေနထိုင္ လုပ္ေဆာင္ၿပေသာ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ တစင္းသာၿဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အေမစု၏ ဂုဏ္ရိွန္၊ပါ၀ါ ႏွင့္ သူမ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးေတြကို ၾကည့္၍ ကြ်န္ေတာ္သည္ အေမစုအေပၚ အရာရာစြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ထင္မိၿခင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္အတန္းနွင့္ စာလ်ွင္ မမွားႏိုင္ပါ။
ဒီမိုကေရစီ တက္လွမ္းတဲ့ေနရာမွာ တဆင့္ၿခင္းတက္လွမ္းရေပမည္။ မမွားပါ။ အေၿပာမဟုတ္ လက္ေတြ႔ၿပ ရန္သာလိုပါသည္။ ဒီကေန႔ ဒီမိုကေရစီတက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ အရင္ဆံုး အေၿခခံ ဥပေဒကိုၿပင္ရေပမည္။ ဒါလည္း မွန္ေပသည္။ အေၿခခံဥပေဒကိုၿပင္ဖို႔ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြလိုသည္ကုိ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ ေသခ်ာသည္ ကေတာ့ အေၿခခံဥပေဒကိုၿပင္ဆင္လိုလ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေၿခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးၿဖတ္မဲေပးရ မည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ဒီေတာ့ ဒီလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးသည္ စည္းကမ္းအားလံုးကို လိုက္နာ ရေပမည္။ မလိုက္နာလ်င္ အေၿခခံဥပေဒကိုၿပင္ဆင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းရိွေပမည္ မဟုတ္ပါ။ ဒီေတာ့ကာ အေၿခခံဥပေဒသည္ အာဏာရွင္အစိုးရ၏ စိတ္ၾကိဳက္ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒၿဖစ္ေနေပသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ မဲခြဲ ဆံုးၿဖတ္ရာတြင္လည္း သူတို႔၏စိတ္ၾကိဳက္ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ရန္ ၂၅ရာခို္င္ႏႈန္းကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထားရိွထားသည္။
အာဏာရွင္တို႔၏ က်ဴးပင္ခုတ္က်ဴငုတ္မက်န္ ရွင္းပစ္ရမည္စကားအတိုင္း ရန္သူႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အစိတ္သားေတာင္မခ်န္ ရွင္းပစ္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ခံစားရခဲ့တဲ့သူတိုင္း သိေပမည္။ ထိုအာဏာရွင္တို႔ သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ရာတြင္ အမိ၀မ္းတြင္းသေႏၷတည္ေနေသာ အစိတ္သားကိုပင္ေၾကာက္ရြံ႕ သည္။ ထို႔ထက္ မက ထိုအစိတ္သားသည္ တေန႔ေန႔တြင္ ထိုအစိတ္သားသေႏၷသားသည္ ရွင္သန္ၾကီးထြားလာႏိုင္သည္ ကိုလည္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရွင္တို႔သည္ ထိုစကားအတိုင္း အစိတ္သားဆိုေသာ သေႏၷကို အာဏာရွင္တို႔ ရွင္က်န္ဖို႔ လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ သေႏၷတည္ေနေစခဲ့သည္။ ထိုအာဏာရွင္ေလာင္းလ်ာကို တရားဥပေဒအရ ဘယ္လို ရွင္းထုတ္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ပညာရွင္မ်ား ပိုနားလည္ၾကပါလိမ့္မည္။
ကြ်န္ေတာ့္အေနႏွင့္ဆိုလ်င္ေတာ့ ဒီကေန႔တိုင္းၿပည္အေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တၿခားသူမ်ားဆုိသည္ အတုိင္း တဆင့္ခ်င္းသြားလ်င္ အမွားနည္းႏိုင္ပါသည္။ လက္ခံပါသည္။ အေၿခခံဥပေဒကိုၿပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ မွာ အလြန္ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔ေနေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူ၍လုပ္ေဆာင္သည္က အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဒီကေန႔ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ခံစားေနရေသာၿပည္သူေတြ၏မလံုၿခံဳေသာဘ၀ကို လက္ငင္းေဆာင္ရြက္ ရန္လိုပါသည္။
လက္ငင္းေၿဖရွင္းရန္ရိွေနေသာ ရခုိင္ေဒသရခုိင္ၿပည္သူမ်ားဘ၀ လံုၿခံဳေရး၊
ေထာင္ေသာင္းမကအတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ကခ်င္ၿပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။
လယ္လုပ္မွ ထမင္းစားရမည္ၿဖစ္ေသာ လယ္သမားမ်ား လယ္ယာမ်ားၿပန္လည္ရရိွေရး။
တၿခား လက္ငင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးမ်ားစြာတို႔သည္ အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လားလားမ်ွ မသက္ ဆိုင္ပါ။
ထိုလက္ငင္းေဆာင္ရြက္စရာကိုပထမဆံုးေဆာင္ရြက္၍ ေၿဖးေၿဖးခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေၿဖးေၿဖး ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ တိုင္းၿပည္ၾကီးေခ်ာက္ထဲက်ေတာ့မွာကို လက္ရိွအစိုးရႏွင့္ လြတ္ေတာ္ အဖြဲ႔ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္ၿခင္းမရိွ၍ (?????)မွ အခ်ိန္မီကယ္တင္ရေသာအၿဖစ္မ်ိဳး က်ေရာက္ၿပန္ပါဦး မည္။
ထိုသို႔ေၿပာရၿခင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္သည္ သမၼတၾကီးႏွင့္ (?????)အေပၚ မယံုမၾကည္ၿဖစ္လြန္းၿခင္း၊ သံသယ လြန္ကဲေနၿခင္းေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ပါ။
“ၿဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္ဆိုသည္မွာ ၿဖစ္သည္ႏွင့္ အတူတူပင္ၿဖစ္ပါသည္”ဆိုေသာ စကားကို လက္ခံေသာ
ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။
ရခုိင္ေဒသမွ ရခုိင္ၿပည္သူမ်ား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေသေသ၊ အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ၿပီးမွ တမလြန္ဘ၀ ကို ေရာက္ျပီးေသာရခိုင္ေသြးခ်င္းမ်ားကို ၿပင္လည္ အသက္ရွင္ခြင့္ေပးမွာလား။
အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးကို ယခုခ်က္ခ်င္း အလိုမရိွပါ။ ရခုိင္တိုင္းရင္းသား ညီအကိုမ်ား အသက္ရွင္ေရး၊ အမ်ိဳးဘာသာ မ ပေပ်ာက္ေရးကို ခု ခ်က္ခ်င္းလိုပါသည္။
ကခ်င္ၿပည္သူ ၿပည္သားမ်ား အသက္ေဘး၊ ဒုကၡေရာက္ေနၿခင္းမ်ားကို အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ၿပီးမွ စည္းစိမ္ ဥစၥာမ်ားစြာကို ၿပန္လည္ ေပးမွာလား။
အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးကို ယခုမလိုေသးပါ။ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ေဖာက္ၿပားေနေသာ လူအခြင့္အေရးကို အဆံုးသတ္ေပးဖို႔ အလိုရိွပါသည္။
လုပ္စားစရာမရိွေတာ့သည့့္ လယ္သမားမ်ားရဲ့ဘ၀ကို အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ၿပီးမွ စပါးေတြ ေတာင္လို ပံုေစ မွာလား။
အေၿခခံဥပေဒကိုၿပင္ဆင္ေရးကို ယခုခ်က္ၿခင္းမလိုေသးပါ။ လယ္သမားမ်ားဘ၀ လယ္ယာ လုပ္စားႏိုင္ေရး ကိုသာ အလိုရိွပါသည္။
ဒီေတာ့ကာ ဒီကိစၥကို ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ကို ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ အေမစုကလြဲလို႔ တၿခားတေယာက္ မွ ကို မေတြ႔တာ။ ဒါကလည္း အေမစုအေပၚ ယံုၾကည္ေနမိလို႔ၿဖစ္မွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း သိပါတယ္။ အေမစုဟာ ဘုရားလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရလည္း မဟုတ္ပါဘူး….အဲ … အစိုးရ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေၿပာလို႔ မရေတာ့ဘူး။ အေမစုဟာ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ပါေနတဲ့ အတြက္ အစိုးရ တစိတ္တပိုင္းေတာ့ ၿဖစ္ေနလိမ့္မယ္။
မိသားတစုမွာ သမီးၾကီးသည္ မိသားစုဘ၀လံုၿခံဳတိုးတက္ေရးသည္အတြက္လည္း အေရးပါ အရာ ေရာက္ ပါသည္။ မိခင္၊ဖခင္တုိ႔၏ တခါတရံ လြဲမွားေနမႈမ်ားကို သတိတရလမ္းညြန္ အသိေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဒါမွမဟုတ္ ထိုသမီးၾကီးသည္ ထိုမိသား၏လမ္းေကာင္းကို မညြန္ၿပႏိုင္ေအာင္ မိဘတုိ႔က ပိတ္ဆို႔ ထားသည္ ဆိုပါလ်င္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မသိေတာ့ပါ။
ကြ်န္ေတာ္လိုခ်င္ေသာ ေမ်ွာ္လင့္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကို ေမ်ွာ္လင့္ယံုသာ ရိွပါေတာမည္။
ဒီေတာ့ ဒီကေန႔အေရးတၾကီး(ကြ်န္ေတာ့္အတြက္သာ လူေၿပာမ်ားေနေသာ တၿခားၿပည္သူေတြ အတြက္ပါ) ၿဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥကို ဘာလို႔ မေဆြးေႏြး မတိုင္ပင္ၾကေနတာလဲ။ တို႔မီး ရိႈ႕မီး လုပ္ေနတာ မဟုတ္ရပါဘူး။ တကယ္လိုခ်င္လို႔ ေၿပာေနရတာပါ။ ပညာရိွေတြ သတိၿဖစ္ခဲဆိုတာကို သတိရလို႔ ဘယ္သူေတြမ်ား သတိလည္လာမလဲလို႔ ေၿပာၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ အေမစုက လြတ္ေတာ္မွာ ရခုိင္ေဒသအေရးကို အေလးေပး ေၿပာဆိုမယ္ဆိုရင္ အားလံုးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ့ တစိတ္တပိုင္းၿဖစ္တဲ့ ရခုိင္ၿပည္နယ္ တိုင္းတပါးသားတို႔၏နယ္မၿဖစ္ေသးခင္၊ ရခုိင္ေဒသမွာ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အၾကမ္း ဖက္သမားေတြ မၾကီးစိုးေသးခင္ လြတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးသင့္ပါၿပီ။
ဒီလိုပါဘဲ ကခ်င္အေရး၊ လယ္သိမ္းပိုက္ခံလိုက္ရတဲ့ လယ္သမားအေရးေတြကို အေရးေပၚအေနနဲ႔ ဘာလို႔ မေဆြးေႏြးႏုိင္တာပါလဲ။
ပုလဲဆိမ္ကမ္းကို ဂ်ပန္ေတြဗုန္းၾကဲေတာ့ အေမရိကန္အေရးတၾကီးအစည္းေ၀းေတြေခၚ၊ ဘယ္လိုတုန္႔ၿပန္ မလဲတို႔ဆိုတာေတြက ၿပည္သူေတြအတြက္ေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ့ အေၿခခံ ဥပေဒေတြလည္း ၿပင္ဆင္ဖုိ႔လုိအပ္ေနမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြအသာထားအုံး၊ တို႔အားလံုးရဲ့ အေရးေပၚ ဂ်ပန္ကိုဘယ္လို တုန္႔ၿပန္မလဲ ခ်က္ၿခင္းေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါကေတာ့ ႏွလဘိမ္းတုံး ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕အေတြးေပါ့။
ရခုိင္သားခ်င္းေတြအေရး၊ ညီအကိုခ်င္းၿဖစ္ေနတဲ့ ကခ်င္အေရး၊ ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေရးကို လစ္လ်ဴရႈၿပီးေနၾကတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။
ကြ်န္ေတာ္သိခ်င္ရံုကေလးပါ။
ဒါဆိုရင္ အဲဒီ ၿပည္သူေတြလုိအပ္ေနတဲ့ အေရးတၾကီးဆိုတာ လြတ္ေတာ္အတြက္ အေရးတၾကီး မဟုတ္လို႔ လား မသိဘူး။ အေၿခခံဥကေဒၿပင္ဆင္ဖုိ႔ပဲ ေၿပာေနေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က သံသယတစ္ခု ၀င္လာတယ္ဗ်။
ဘာလို႔ အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ဖုိ႔ပဲလို႔ ေၿပာေနတာပါလိမ့္ေပါ့။
ကြ်န္ေတာ္ထင္မွတ္လိုက္တာက ဒီလို။
အာဏာရွင္ေတြကလည္း သူတို႔ေနရာတည္ၿမဲဖို႔  အေၿခခံဥပေဒကို သူတို႔အသက္ရွင္ေရးအတြက္ အခိုင္ အမာ ဆြဲထားသည္။ ေနာက္လြတ္ေတာ္ထဲတြင္လည္း အာဏာရွင္ အစိတ္သားသေႏၷေလးကိုပါ မ်ိုဳးေစ့ခ်ထားသည္။ ဒါမွလည္း အာဏာရွင္ေတြ ရွင္သန္ႏိုင္မွာကိုး။
ဒါကို အေမစုနဲ႔က်န္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း မသိမဟုတ္ သိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္  မိမိတို႔ေနရာအတြက္ အေၿခခံဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ဖုိ႔သာ တစိုက္မတ္မတ္ေၿပာဆိုေနပါသည္။ ၿပည္သူေတြဆႏၵႏွင့္ ဘ၀ကို အေလးမထား။ မိမိေနရာရေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ဟု ထင္မွတ္မိ ေနပါေတာ့သည္။
ဒါေၾကာင့္ အာဏရွင္ေတြကလည္း ဒီမိုကေရစီကိုအေၾကာင္းၿပ အေၿခခံဥပေဒအရ မိမိေနရာ ခုိင္ၿမဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အေမစုႏွင့္ က်န္အဖြဲ႔ေတြကလည္း ဒီမိုကေရစီကို အေၾကာင္းၿပ မိမိေနရာရေရး အတြက္ အေၿခခံဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနပါေတာ့သည္။
ဒီေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းၿပခံၾကီးကို မုန္းတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ေနရာရေရးသာ အာရံုခံစိတ္၀င္စားတဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္လည္း တၿခားအေၾကာင္းၿပစရာေတြ ရိွေနအုံးမွာပါ။
ကြ်န္ေတာ္လည္း အားအားရိွ ေၿပာေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
အေမစုေၿပာသလိုေပါ့ဗ်ာ။ အိမ္မွာထမင္းခ်က္ေနတဲ့ အိမ္ရွင္မေတာင္ ထမင္းခ်က္ေနၿခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ေဆာင္ေနၿခင္းပါတဲ့။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ သဲတမႈန္ေပါ့ ဒီစာေရးၿခင္း ကေလ။ ကြ်န္ေတာ္ထင္တာ မွားႏိုင္ပါသည္၊ မွန္လည္း မွန္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္က အေၿဖေပးႏိုင္ပါသည္။ ပညာရိွေတြက အခ်ိန္ကို လိုအပ္မည္ မထင္ပါ။ ေျပးမၾကည့္ဘဲ ေတြးၾကည့္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ မွန္သည္ မွားသည္ကို သိႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List