Wednesday, October 17, 2012

တရားမဝင္ ရွယ္ယာမ်ားအတြက္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန သတိေပး

မည္သည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုမွ် ျပည္တြင္းတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ လိုင္စင္ေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဒု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားထားသည္ (ဓာတ္ပံု – Reuters)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီတခ်ဳိ႕က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (Investment Bank)လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိၿပီဟုဆိုကာ ေငြေၾကးႏွင့္ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္ၾကရန္ ေၾကာ္ျငာမႈမ်ား ရွိေန ၿပီး ယင္းသုိ႔လုပ္ရပ္မ်ားမွာ တရားမ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မျပဳလုပ္ၾကရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက သတိေပး ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေရး
ေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စနစ္က်စြာေပၚထြန္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအခြင့္ အလမ္းမ်ားျပားလာခ်ိန္ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုိင္ စင္ရရွိၿပီဟုဆုိကာ ေငြေၾကးထည့္၀င္ခုိင္းမႈမ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာ ေခၚယူမႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယင္းသတင္းမ်ားအေပၚ ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။
“ႏုိင္ငံျခားကုိ အေျချပဳထားတဲ့ ကုမၸဏီတခု၊ ႏွစ္ခုေလာက္ကေနၿပီးေတာ့ Investment Bank လုပ္ခြင့္ ရထားၿပီဆုိၿပီး မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပေနတာေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီလုိေဖာ္ျပ႐ုံနဲ႔ အီးေမးလ္ေတြပုိ႔ၿပီး ေငြေတြ ထည့္ၾကပါေပါ့ေနာ္၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံၾကပါဆုိၿပီး ေခၚတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္ႏုိင္ငံ
ျခားဘဏ္ကုိမွ ျပည္တြင္းမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ လုိင္စင္ေပးမထားဘူး။ အခု Investment Bank လုိင္စင္ရၿပီလုိ႔ ေျပာေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြေတာင္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးခြဲ ေထာင္ခြင့္ မရွိေသး ဘူး” ဟု ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက ရွင္းျပသည္။
ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ပါ က ေငြဒဏ္ ၅ ေသာင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ဟု ဥပေဒ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြစုေငြေခ်းအသင္းပုံစံျဖင့္ အတုိးေပးၿပီး ေငြေၾကးလိမ္လည္သြားေသာ ဆုိးရြားခါးသီးသည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ သတိထားၾကေစလုိေၾကာင္း ဒု ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာသည္။
“ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းဆုိတာက အင္မတန္မွ လူထုကို လွည့္ျဖားလို႔လြယ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ။ အတုိးေပးမယ္၊ ေငြထည့္ၾကပါဆုိေတာ့ ေငြထည့္ၾကတယ္။ ေနာက္က်ေတာ့ ေငြမေပးဘဲ လိမ္သြားတယ္။ ဒါမ်ဳိးအေတြ႔အႀကဳံေတြ
ျမန္မာျပည္သူေတြခံစားရၿပီးၿပီ။ ျမန္မာျပည္မွာ ေငြစုေငြေခ်းအသင္းေတြမွာအတုိးရလို႔ ေငြထည့္ၿပီး ျပန္မရတာ မ်ဳိးေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ ျပည္သူေတြခံခဲ့ရၿပီးၿပီ။ ဆိုးရြားတဲ့၊ ခါးသီးတဲ့အေတြ႔အႀကဳံေတြ ရွိခဲ့ၿပီးၿပီ” ဟု ၎က ဆုိ သည္။
ျမန္မာ့ေခ်းေငြသက္ေသခံလက္မွတ္လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီမွ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးသက္္ထြန္းဦး က ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊အစုရွယ္ယာႏွင့္ ေငြေၾကးထည့္၀င္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေသခ်ာစြာစုံစမ္းၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္မိမိရွယ္ယာႏွင့္ ေငြေၾကးထည့္၀င္ ရမည့္ ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ေၾကာင္းကုိ ေလ့လာစုံစမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္ေရးတုိ႔တြင္ အစုိးရ၏ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ ဗဟုိဘဏ္ ၏ ေငြ
ေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထိန္းေက်ာင္းစိစစ္ႏုိင္မႈအေရးႀကီးေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးပညာရွင္   ေဒါက္တာ ေအာင္ကုိကုိက ဆုိသည္။
“ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ Monitor & Surveillance က အေရးႀကီးတယ္။ ဘဏ္ လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့သူေတြကတျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအမ်ားႀကီးမလုပ္ဖို႔လိုတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ကုိကို က ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၀န္းက်င္က သစၥာပန္းခင္း၊ ဧရာေျမ၊ မဟာဓနံ အစရွိသည့္ ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ကုိင္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အတုိးႏႈန္းေကာင္းေကာင္းေပး ကာ ေငြအစုအလုိက္အၿပဳံလုိက္ လိမ္လည္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List