Friday, August 16, 2013

ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သူတုိ႔ရဲ႕ပြဲေတာ္ေတာင္ၿပံဳး

Friday, August 16,2013
ေခတ္စနစ္တုိ႔သည္ နရီစီးကုိက္ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲေနၾကေသာ္လည္း ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ အစဥ္အလာ ယုံ ၾကည္မႈမ်ားက မေျပာင္းလဲသည္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနရာေဒသအႏွံ႔အျပား တြင္ေတြ႕ျမင္ေန ရဆဲျဖစ္သည္။ ဘာသာ တရားကုိ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သူမ်ား ႏွင့္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း စဥ္လာအရ နတ္မ်ား အေပၚအားကုိး အားထားျပဳၾကသူမ်ား၏ဝါေခါင္လဆန္း ၈ ရက္မွ လျပည့္ေန႔အထိ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲျဖစ္ သည့္ ေတာင္ၿပံဳးပဲြေတာ္ ကုိ (ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္)တြင္ စတင္ က်င္းပေနၿပီျဖစ္သည္။
ေတာင္ၿပံဳးပြဲေတာ္ ဆုိသည္မွာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပံဳးရြာရွိ ဆုေတာင္းျပည့္ ႏွင့္ ဆုေတာင္းရဘုရားမ်ား၏ ဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္ႏွင့္ဆြမ္းေတာ္ႀကီးေလာင္းလွဴပြဲ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေတာင္ၿပံဳး မင္းႏွစ္ပါး ျဖစ္သည့္ ေရႊဖ်င္းႀကီးႏွင့္ ေရႊဖ်င္းေလး ညီေနာင္ႏွစ္ပါးအား ပူေဇာ္ပသမႈက မ်ားစြာအေလး သာေသာ ပြဲျဖစ္သည္။
ပထမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ ေထာင္ခဲ့ေသာ အေနာ္ရထာမင္းသည္ ဂႏၶာလရာဇ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံမွ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္ စြယ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈအ ေနျဖင့္ သြား ေရာက္ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ၿပီး အျပန္ လမ္းခရီး၌ ရတနာေဖာင္ေတာ္ဆုိက္ရာ ေတာင္ၿပံဳး ေက်းရြာတြင္ ဆုေတာင္း ျပည့္ ျမတ္စြာဘုရားအားတည္ထားစဥ္ ေတာင္ၿပံဳးညီေနာင္ႏွစ္ပါးက ေပးပုိ႔ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ အုတ္ႏွစ္ခ်ပ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အေနာ္ရထာမင္းက ဆုံးမေစရန္ အမိန္႔ေတာ္အေပၚ အေကာက္အယူလြဲ၍ ကြပ္မ်က္ခဲ့သည့္ အေပၚ ညီေနာင္ႏွစ္ပါးအား ေက်ာ္စ်င္ နယ္တစ္လႊားအပုိင္စား ေပးၿပီး ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ားကုိ ဆင္ယင္က်င္းပရန္ ခြင့္ျပဳ ေပးသနားခဲ့သည္မွ စတင္ခဲ့၍ ႏွစ္ေပါင္း ၉ဝဝ ေက်ာ္တုိင္ ႏွစ္စဥ္ မပ်က္ ဆင္ယင္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 ပြဲေတာ္ကာလ အစအျဖစ္သတ္မွတ္ ထားသည့္ ဝါေခါင္လဆန္း ၈ ရက္မွ ၁ဝ ရက္အထိကုိ ဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္အျဖစ္က်င္းပၿပီး႐ုိးရာနတ္ကုိးကြယ္မႈအေနႏွင့္သက္ေတာ္ရွည္အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ေဗာင္းေဆာင္းအမတ္ မ်ား၊သုိးေဆာင္းမိဖုရားမ်ား၊ေရႊတုိက္ေတာ္စာရင္းဝင္နတ္ကေတာ္မ်ားပါဝင္သည့္ညီလာခံသဘင္၊ ေတာင္ၿပံဳး ညီေနာင္(ေခၚ) ေရႊဖ်င္းႀကီးႏွင့္ ေရႊဖ်င္းေလးညီေနာင္ႏွစ္ပါး ေရခ်ဳိးဆင္းသည့္ အထိမ္းအမွတ္ခ်ဳိးေရ ေတာ္ သုံးပြဲ၊ ထိန္ခုတ္ပဲြႏွင့္ ယုန္ထုိး ပြဲမ်ားကုိ က်င္းပၿပီး ဝါေခါင္လျပည့္ေန႔ တြင္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းႀကီးေလာင္းလွဴကာ ပြဲေတာ္ၿပီး ေျမာက္သည္။ လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ တြင္ ကုိယ္ေတာ္ႏွစ္ပါး ႐ုပ္တုအား ျပန္လည္ေရႊခ်သည့္ ေရႊပုံဆင္းအခမ္း အနားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေၾကာင္း မွတ္သားရသည္။
ေတာင္ၿပံဳးညီေနာင္(ေခၚ) ေရႊဖ်င္း ႀကီးႏွင့္ ေရႊဖ်င္းေလးညီေနာင္ႏွစ္ပါး၏ ပြဲေတာ္ကုိ ေတာင္ၿပံဳးေက်းရြာတြင္ က်င္းပသကဲ့သုိ႔ ၄င္းတုိ႔ရွင္သန္သြား လာခဲ့သည့္ ေတာင္ၿပံဳးရြာရွိ အုတ္ႏွစ္ ခ်ပ္လပ္ေနေသာ ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရား၊ ညီေနာင္ႏွစ္ပါးအား အျပစ္ ေပးစဥ္အခါက တုပ္ေႏွာင္ရန္ လြန္ႀကိဳးဆက္သခဲ့သည့္ လြန္ေတာင္း ရြာ၊ ဝါးရင္းတုတ္ဆက္သခဲ့သည့္ ဝါးရင္းတုတ္ရြာ၊ ညီငယ္ေရႊဖ်င္းေလး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့သည့္ မေရႊဥ ေန ထုိင္ရာ အင္ၾကင္ရြာႏွင့္ မမဥ ေတာင္ (ေခၚ) မေရႊဥေတာင္တုိ႔သည္ လည္း အနီးဝန္းက်င္တစ္ဝုိက္တြင္ ရွိေနၿပီး သမုိင္းဟုလည္း မဆုိႏုိင္သကဲ့ သု႔ိ ဒ႑ာရီလည္းမက ဇာတ္လမ္းမ်ား ကလည္း ေတာင္ၿပံဳးပြဲေတာ္ ကုိ ပုိမုိ သက္ဝင္ေအာင္ မီးေမာင္းထုိးျပေန သကဲ့သုိ႔ ရွိသည္။
ပြဲေတာ္က်င္းပရာရက္မ်ားအတြင္း သက္ဆုိင္ရာပြဲမ်ားသုိ႔ ႐ုိးရာအစဥ္ အဆက္အရ ဆက္ႏႊယ္ပတ္ သက္သူ မ်ားကသာ ေဆာင္ရြက္ရသည္ကုိလည္း သက္ႀကီးစကားသက္ငယ္ၾကား ဆုိသလုိ သိရွိေတြ႕ျမင္ရသည္။ မည္သုိ႔မည္ပုံ႐ုိးရာအရသက္ဆုိင္သည္ကုိေလ့လာစူးစမ္းေမးျမန္းရာတြင္မည္သူမွ် ေသခ်ာဂဃနဏေျဖဆုိႏုိင္ သည္ ကုိ မေတြ႕ရွိခဲ့ရေပ။ ပြဲေတာ္ကာလေတာင္ၿပံဳးရြာတြင္ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ ေရာင္းခ်ၾကသည့္ ကေရ ကရာ၊ အႏုဆုပ္ႏွင့္ စလူမုန္႔ ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားကလည္း ပြဲေစ်းတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနရာ မလပ္ ေတြ႕ျမင္ရသကဲ့သို႔ ေရႊေရာင္တဝင္း ဝင္းႏွင့္ ေကာ္ကြၽဲဆြဲႀကိဳး၊ လက္ ေကာက္၊ လက္စြပ္စသည့္ ႐ိုးရာကစား စရာႏွင့္ ေခတ္ေပၚကစားစရာေရာင္းခ် သည့္ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားကလည္း ဝင္းဝင္းပပႏွင့္ လက္လက္ကိုထလ်က္ ရွိသည္။
အလားတူ ပူေဇာ္သမႈျပဳၾကမည့္သူ မ်ားအတြက္ အုန္း၊ ငွက္ေပ်ာပါဝင္ သည့္ ကန္ေတာ့ပြဲမ်ားကို ေရာင္းခ် သည့္ေစ်းဆုိင္တန္းတြင္လည္း ေထာင္ ေသာင္းခ်ီေသာ ပြဲဆက္သူမ်ားအတြက္ ကန္ေတာ့ပြဲမ်ားကို မင္းႏွစ္ ပါး နန္းေဆာင္အေရာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး ေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ ခ်ီးက်ဴးစရာ ေကာင္းလွသကဲ့သို႔ ဆက္ပန္းေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၏ မေမာ ႏုိင္ မပန္းႏုိင္ေအာင္ယဥ္ေက်းစြာေခၚယူေရာင္းခ်ေပးေနသည္က လည္း ပန္း ဆက္ခ်င္သူႏွင့္ျပန္ပန္းရခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေရာင္းသူဝယ္သူ ႏွစ္ဦးအဆင္ေျပသည့္ ျမင္ ကြင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သုံး ကိရိယာ မ်ဳိးစုံႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္း ခ်ေပးသည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကလည္း တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကုိ အတုိင္း အတာ တစ္ခုထိ ျဖည့္ဆည္း ပံ့ပိုးေနသည္ကို ပီတိျဖစ္ဖြယ္ေတြ႕ျမင္ရ သည္။
ပြဲေတာ္လာျပည္သူမ်ား လုံၿခံဳစိတ္ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွအင္အား၄ဝဝ ေက်ာ္ ျဖန္႔ၾကက္ ကာ နယ္ေျမေဒသလုံၿခံဳေရးႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားမႈမရွိ ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို လည္း ေနရာမ လပ္ေတြ႕ျမင္ ရေပသည္။
ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္ ပြဲေတာ္လာျပည္သူမ်ားအဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ယခင္ႏွစ္ မ်ားက တြဲဆိုင္းတစ္ဆုိင္းႏွင့္ ေျပးဆြဲ ေပးခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ တြဲဆိုင္း ႏွစ္ဆိုင္း တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးမည့္အျပင္ လူးလာေခါက္တုံ႔ ေျပးဆြဲခ်ိန္ကိုလည္း တုိးျမႇင့္ထားေၾကာင္း မႏၲေလးဘူတာ ႀကီးမွ သိရွိရသည္။
အလားတူ ပြဲေတာ္လာပရိသတ္ မ်ားတြင္ သတင္းစာဖတ္သည့္ အေလ့ အထတုိးတက္ေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ေၾကးမုံ သတင္းစာတို႔ကို သက္ဆုိင္ရာဝန္ထမ္း မ်ားက လက္ဝယ္ အေရာက္အခမဲ့ လိုက္လံ ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။ ။

သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း

No comments:

Post a Comment

My Blog List