Friday, February 15, 2013

ဘုိကေလးေခ်ာင္းတာတမံႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ခြင့္ရရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံေတာင္းဆို

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခ႐ိုင္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဘိုကေလးေက်းရြာတြင္ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဘုိေကေလးေခ်ာင္းတာတမံႏွင့္ ေရးအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ခြင္႔ရရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေတာင္းဆိုစာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Bo Kalay
" ဘိုကေလးခ်ာင္း တာတမံႏွင့္ ေရးအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳရန္၊ ေဒသခံျပည္သူေတြကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ စက္႐ံုဆယ္႐ံု တည္ေဆာက္သြားမယ္၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေတြလုပ္သြားမယ္ဆိုၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတြ လက္မွတ္ (၃၀၀)ႏွင့္အတူ ေဖေဖာ္၀ါရီ ဆယ္ရက္ေန႔က သမၼတဆီကို ဘိုကေလးဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္စာတင္ခဲ့တယ္။ " ဟု သဇင္ေရႊ႐ိုးမ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကုမၼဏီလီမီတက္၏ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးတင္ဦးမွ ေျပာသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခ႐ိုင္ ၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဘုိကေလးရြာမွ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ သံတြဲခ႐ိုင္အတြင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲ႕ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္အေနျဖင့္ ဘိုေကေလးေခ်ာင္းတာတမံႏွင့္ ေရးအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၆) ရက္ေန႔က ဘိုကေလးရြာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔မွ သမၼတထံသို႔ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
စီမံကိန္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္မီး အသံုးျပဳခြင့္ရရွိေစရန္၊ ေဒသတြင္းတြင္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရကာ ၀င္ေငြမ်ားတိုးပြါးလာေစရန္၊ ေဒသတြင္းတြင္ ပညာေရး၊ က်န္မာေရး ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိလာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဦးတင္ဦးမွေျပာသည္။
ဘိုကေလးေခ်ာင္းတာတမံႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက အလုပ္သမား ၄၀၀၀ခန္႔ အလုပ္ခန္႔ထားႏုိင္ေသာ (က) တန္ (၁၀၀)က်ေရခဲစက္၊ (ခ) တန္( ၁၅၀၀) ဆန္႔ အေအးခန္းစက္ရံု၊ (ဂ) (၃) တန္က် စည္သြပ္စက္ရံု၊ (ဃ) (၃) တန္က် ပဲဆီထုတ္စက္၊ (င) တန္(၃၀) က် စပါးေပါင္းစက္ရံု၊ (စ) တိရိစာၦန္ အစာစက္ရံု၊ (ဆ) သစ္အေခ်ာထည္စက္ရံု၊ (ဇ) အုပ္ဖုတ္စက္ရံု၊ (ဈ) အခ်ိဳရည္စက္ရံု၊ (ည) ဆပ္ျပာစက္ရံု၊ (၁၀) ရံုအား သဇင္ေရႊရိုးမ ကုမၼဏီက တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်မည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား ျပည္ပႏိုင္ငံ ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိပ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ စီမံခ်က္ျဖင့္ ဘုိကေလးေခ်ာင္း တာတမံႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စက္စီမံကိန္းအား ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၂ ထိ ဆာေဗးတိုင္းထြာျခင္း၊ ဘူမိေဗဒ အဖြဲ႔မွေျမတူးစမ္းသပ္ျခင္း၊ မိုးေလ၀ါသႏွင့္ ဇလေဗဒ ဦးစီးအဖြဲ႔မွ မုိးေရခ်ိန္ သတ္မွတ္ တိုင္းတာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒီဇိုင္းဌာနမွ တာတမံ၏ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ကုန္က်မႈ တြက္ခ်က္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဘိုကေလးေခ်ာင္းတာတမံသည္ ဘိုကေလးေက်းရြာ ဧရိယာ အတြင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး တာတမံအျမင့္မွာ ေပ (၂၅၀)၊ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ေပ (၉၀၀)၊ ေရေလွာင္ ဧရိယာ (ေရ၀ပ္ဧရိယာ) စတုရန္းမိုင္ (၄) မိုင္၊ ေရေလွာင္ဧကေပသည္ ကန္ေရျပည့္ (၁၄၅၀၀) ဧကေပရွိၿပီး ေတာၿခံဳ၊ ၀ါးေတာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳေျမ ဥယ်ဥ္ၿခံႏွင့္ လယ္ဧက ၂၅ ဧက ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဗဟိုေကာ္မတီအား ဖြဲ႔စည္းကာ (က) လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ( ခ ) ေမြးျမဴေရးႏွင့္သားငါးထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ( ဂ ) ေက်းလက္ေဒသ အေသးစားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ (ဃ) အေသးစား ပုဂၢလိကေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ( င ) သမ၀ါယမလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ( စ ) ေက်းလက္လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ (ဆ) ေက်းလက္စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ( ဇ ) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရွစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၆/၂၀၁၁ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List