Wednesday, February 17, 2016

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆီသုိ႔


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ရန္မွာ တုိင္းရင္းသားအားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္က မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ႏုိ၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စဥ္ကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နုိင္ငံအႏွံ႔ အျပားရွိ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားသုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသား ပါတီ ၆၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ေသာ္ လည္း NLD က တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျပတ္သားစြာ အႏုိင္ရခဲ့သည္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ား အမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ျပည္နယ္ ၇ ခု အနက္ ၅ ခုတြင္ NLD က အမ်ားစု အႏုိင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အႏုိင္ရခဲ့ျခင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ႐ုိး႐ုိးသားသား ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သမုိင္းေၾကာင္းအရမူ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ လူမ်ားစု ဗမာမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိလုိသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးမွာ ႀကံဳေတာင့္ႀကဳံခဲ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုး မင္းဆက္ျဖစ္ေသာ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္သည္ ဗမာ အမ်ားစုေနထုိင္ရာ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္းကုိ အဓိက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ကုိလုိနီေခတ္ တြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ဗမာႏွင့္ တုိင္း၇င္းသားမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၁၉၄၈ တြင္ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္ပင္ ဗမာအမ်ားစု ပါ၀င္သည့္ အစုိးရက တုိင္းရင္းသားမ်ားက ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ အစုိးရကုိ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွည္ၾကာခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ တြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အႀကီးအက်ယ္ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးမႈ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ကာ ထုိင္းနယ္စပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္၍ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ အရပ္သားတစ္ပုိင္းအစုိးရ ၂၀၁၁ တြင္ အာဏာရယူ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမေျခလွမ္းကုိ စတင္ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕ ၂၀ ခန္႔ႏွင့္ သမုိင္း၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အစုိးရက တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ထားရွိရန္ အဆုိျပဳခဲ့သျဖင့္ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းမႈ အဆင္မေျပျဖစ္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးေနသည့္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕ ထက္၀က္ ခန္႔က ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး မႏွစ္က ေအာက္တုိဘာတြင္ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕သာ ပါ၀င္ေတာ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၂ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ညီလာခံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးမွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕အားလံုး ပါ၀င္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးျခင္းမရွိသည့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕က NLD အစုိးရသစ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါက ပုိမုိလြယ္ကူ မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္ လည္း လြယ္ကူသည့္ လုပ္ငန္းမဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။

လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ လက္တစ္ကမ္းအလုိ ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ဗမာအမ်ားစု ပါ၀င္သည့္ ဗဟုိအစုိးရသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပင္လံုၿမဳိ႕၌ ရွမ္းႏွင့္ ခ်င္း အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေသာအခါ တုိင္းရင္းသားအားလံုး သာတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရရွိမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အစုိးရ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနျခင္းကုိ စစ္တပ္က လက္မခံ သလုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကလည္း လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ (သုိ႔) စစ္တပ္အတြင္း ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ရန္ လုိလာျခင္းမရွိေပ။ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အလြန္အကၽြံ လုိက္ေလ်ာပါက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူထားဆဲျဖစ္ၿပီး အာဏာႀကီးမားသည့္ စစ္တပ္၏ ဆန္႔က်င္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည္။

စစ္တပ္အတြင္း အမ်ဳိးသား လံုၿခဳံေရးမွာ တစ္ခုတည္းေသာ ဦးတည္ခ်က္ မဟုတ္ေပ။ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ သစ္ကဲ့သုိ႔ သယံဇာတမ်ား ၾကြယ္၀ၿပီး တ႐ုတ္၊ ထုိင္းတုိ႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား တည္ရွိသည္။ ထုိေဒသမ်ားရွိ လုပ္ငန္း အမ်ားအျပားကုိ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သယံဇာတမ်ားအား တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ မွ်တစြာ ခြဲေ၀လုိသည့္ NLD ၏ မူ၀ါဒကုိ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရေနသူမ်ားက ႏွစ္ၿခိဳက္မည္ မဟုတ္ေပ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန(လ၀က) အား စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္သုိ႔ ထည့္သြင္းရန္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အဆုိျပဳခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကဲ့သုိ႔ပင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအား စစ္တပ္က ခန္႔အပ္ရန္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ ထုိအဆုိျပဳခ်က္မွာ လ၀က အား ထိန္းခ်ဳပ္ကာ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားရွိ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာ သူမ်ားက ယူဆထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ သယံဇာတ ၾကြယ္၀ၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည့္ ရခုိင္၊ ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကုိ စစ္တပ္က ေတာင္းဆုိ ထားသည္ ဆုိသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ျခင္းၾကားတြင္ သတိႀကီးႀကီး ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား ဗမာ့ကြ်န္မျဖစ္ေစရဟု ကတိေပးခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇ ဇူလုိင္ ၁၉ တြင္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရၿပီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ မည္သည့္အခါမွ အေကာင္အထည္ မေပၚေတာ့ေပ။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖခင္စတင္ခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကတိျပဳ ႀကဳိးစားလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ တုိက္ပြဲမွာ ယခုမွ အစျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

The Ladies News

No comments:

Post a Comment

My Blog List