Thursday, January 07, 2016

NLD အစိုးရသစ္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး


ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရသစ္တခု၏ လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတြင္ စာမ်က္ႏွာသစ္တခု ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။
NLD က ယခုအခ်ိန္အထိ ၄င္းတို႔၏ မူဝါဒ ဦးတည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ မေရရာမႈတခု ေပၚေပါက္ေစခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ား မည္သို႔ ျပန္လည္ ခ်ိန္ညႇိလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို အပူတျပင္း ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းက အေနာက္ေတာင္ပိုင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအေပၚ ဆက္ဆံေရးတြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အလံုးစံုကို မေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံ ေရးတြင္ ေခတ္သစ္တခုကို စတင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒအေသးစိတ္ကို NLD အစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအရ ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ပုစၦာဆန္ေသာ ဆက္ဆံေရး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆက္ဆံေရးက ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္း ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ အဆင္ေျပေအာင္ မျဖစ္မေန လုပ္ခဲ့ရသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုလည္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရွိခဲ့သည့္အခ်ိန္က အရင္ဆံုး စာေရးသားေပးပို႔ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ သံအမတ္လည္း တေယာက္အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ NLD ႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ စတင္အားထုတ္မႈကို သေဘာမက်ခဲ့ပါ။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၄င္းတို႔၏ သံအမတ္ကို ၁၉၉၀ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွေန၍ ျပန္လည္ ေခၚယူထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ ရာထူးေနရာကို စက္တင္ဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလ ေႏွာင္းပိုင္းအထိ လစ္လပ္ထားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္းတြင္ စစ္အစိုးရ၏ အကဲဆတ္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ တ႐ုတ္သံတမန္မ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အတိုက္အခံပါတီႏွင့္ ဆက္ဆံေရး လံုးဝမရွိသေလာက္နီးပါး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ မူဝါဒက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိခဲ့သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က NLD ပါတီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚတြင္ အနည္းငယ္မွ်သာ ဩဇာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္သာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD ပါတီတို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရွိျခင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကျပႆနာတခု မဟုတ္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ ဩဇာလႊမ္းမိုးလာခဲ့သည့္အခါ NLD ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရွိျခင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းဗ်ဴဟာတခု မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွစ၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သံအမတ္တိုင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မွန္မွန္သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသလို တ႐ုတ္အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ မၾကာခဏဆိုသလို သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆက္ဆံေရးတည္ ေဆာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရန္ အတြက္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက NLD ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အမ်ားအျပားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။

ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီတို႔၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ၄င္းတို႔ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေရရာမႈမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၁၅ ႏွစ္မွ် ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည့္ ကာလမ်ားအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မေက်နပ္မႈမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသလို တဖက္တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္သူ တေယာက္၊ ႏိုဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္တေယာက္၊ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူတေယာက္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ အနာဂတ္မူဝါဒမ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ နိမိတ္ျပျခင္းတခုလို ျဖစ္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ဝတၲရားအရျဖစ္ေစ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံႏိုင္သည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ သူကဲ့သို႔ ႏိုဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဒလိုင္လားမားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ ရွားတက္ၾကြသူ လူေရွာင္ဘို (Liu Xiaobo) တို႔ကို စာနာေထာက္ထားမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေနာက္တိုင္းကို ေထာက္ခံသူတေယာက္ ျဖစ္လာၿပီး တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး မူဝါဒမ်ား ေဆာင္ရြက္လာမည္ကို သူတို႔ စိုးရိမ္ ၾကပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၄ ႏွစ္ကာလအတြင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို သူသေဘာေပါက္ေၾကာင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပသႏိုင္ခဲ့သည့္ အသြင္ရွိပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္မႈမ်ားက မွန္ကန္ေနခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားတြင္လည္း သူက ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္လည္း သူ ႏွင့္ NLD ပါတီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံသည့္ မူဝါဒကို အေလးထားေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္ ကတိျပဳေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူထု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီ သတၲဳတြင္းစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီက စီမံကိန္းကို ဖက္စပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဦးစားေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသမွ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတလႊားမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္မွာမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေနအထားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ လက္ခံႏိုင္စရာ အခ်က္အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေရးသမား တေယာက္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ သူႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၾကားမွ ဆက္ဆံေရးပံုမွန္ ျဖစ္လာေရးအတြက္ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကို ေပါင္းစပ္ အေျဖရွာႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားမွ အေရးႀကီးေသာ ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လက္တြဲေဖာ္မ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သေဘာတရားေရးရာ ကြဲျပားမႈမ်ား ကိုေဘးဖယ္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္လံုးက ျပသႏိုင္ခဲ့ပံုရပါသည္။ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒ ရင့္က်က္လာျခင္းသာမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ အေနျဖင့္ လက္ေတြ႕က်ျခင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး

ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ ကာလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ အထင္ႀကီးေလာက္စရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္ကေတာ့ မျငင္းႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း မ်ားျပားလွေသာ ျပႆနာမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚထြက္ေနခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိစၥတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးက ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေနသည္ဟု ႏွစ္ဖက္လံုးက ပံုေဖာ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးက ပံုမွန္မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ျမန္မာအစိုးရက ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို ရပ္နားလိုက္သည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ကတည္းက ခက္ခဲသည့္ အေနအထားတခုတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ၄င္း၏ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အတြက္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး စစ္အစိုးရအျဖစ္မွ ဒီမိုကေရစီ အမည္ခံအစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခ်ိန္တြင္ ၄င္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရးအတြက္ မွ်တမႈမရွိဟု ခံစားေနခဲ့သည္။ သူ႔ကိုယ္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ သားေကာင္အျဖစ္ ျမင္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက တြန္႔ဆုတ္ေနျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္မွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ပိုင္နက္အတြင္းကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ားအေပၚ စိတ္ပ်က္ေနခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံၾကားတြင္ ၄င္း၏ အေနအထားကို ခ်ိန္ညႇိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ား ရွိေနျခင္းကလည္း တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အျမင္တြင္ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘက္မလိုက္ဝါဒကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားမည္ ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ယံုၾကည္ခ်င္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၄င္း၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးပြားလာေနျခင္းကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ယံုၾကည္မႈကို က်ဆင္းေစၿပီး အားနည္းမႈကို ပိုခံစားရေစခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒအေပၚ ခိုင္ခိုင္မာမာ သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ၂၀၁၀-၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၂ သန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၅၆ သန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ေဒၚလာ ၅၁၆ သန္းနီးပါးသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ကႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ အလြန္နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္အျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလီယံအထိ ၁၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွ စတင္၍ ပို႔လႊတ္ေပးေနသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတခုတည္းႏွင့္ပင္ ၄၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ မေရရာသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား၏ ဖိအားေအာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ၄င္း၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေနအထားကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လာသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ခဲ့သည္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ကို တားဆီးခဲ့သည္ဟု ျမန္မာအရာရွိအခ်ိဳ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

NLD ၏ တ႐ုတ္ဆိုင္ရာ အနာဂတ္မူဝါဒ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ပိုင္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီက ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူသည့္အခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာ အမ်ားအျပားကိုလည္း အေမြဆက္ခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း NLD က ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္ ေပၚေပါက္ လာျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို ကာလသစ္တခု စတင္လိုက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး တခုလည္း ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသည္ ယခင္စစ္အစိုးရကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ မွီခိုသည္၊ ခ႐ိုနီဆန္ေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရွိေနသည္ အစရွိသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္မၾကည္လင္သည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္းရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရၿပီး တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားမ်ားကိုလည္း တိုးလာေစခဲ့သည္။

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ NLD က ျပည္တြင္းမွ အင္အားႏွင့္ အလုပ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို အသစ္အေနအထားမွ ျပန္လည္စတင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္စြာ ဆက္ဆံႏိုင္သလို စိတ္ခံစားခ်က္ သို႔မဟုတ္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားမပါဘဲ လက္ေတြ႕ကိုအေျခခံ၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိသည္မ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီ က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လက္ခံလိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္လိမ့္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ အထူးခံစားခြင့္မ်ား ေပးမည့္အစား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံ၍ မွ်တ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားဖို႔က ပိုမ်ားေနပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကနဦး ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္လည္း အနာဂတ္တြင္ ထိုလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ သြားမည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆင္ဟြာ (Xinhua) သတင္းဌာနႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို မိတ္ေဆြအျဖစ္ သေဘာထားမည့္ မူဝါဒက်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိႏိုင္မည့္ ပံုစံအေနအထား ျဖစ္သင့္သည္ဟု အေလးအနက္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ One Belt One Road (တခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္း) အစီအစဥ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အားလံုး အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထိုသို႔ ေျပာခဲ့ျခင္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံထံမွ အထူးအခြင့္အေရးမ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံမႈကိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။

NLD အစိုးရအေပၚ တ႐ုတ္၏ မူဝါဒ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဩဇာလႊမ္းႏိုင္မႈအေပၚ ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အေရးပါသည့္ အင္အားတခု သက္သက္ထက္လည္း ပိုပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း ၄င္း၏ တည္ရွိမႈႏွင့္ ဩဇာ လႊမ္းမိုးမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူတိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္ေနႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရေျပာင္းလဲ သြားျခင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္း၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚ ဖိအားေပးရန္ ဆႏၵရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ နယ္စပ္တခု လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက NLD အစိုးရႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို မိတ္ေဆြမ်ားအသြင္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ဦးတည္ေၾကာင္း ျပသျခင္း စတင္ပါလိမ့္မည္။ အစိုးရသစ္၏ ဦးစားေပး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေစရန္အတြက္ ေငြေၾကး၊ အကူအညီေပးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အကူအညီမ်ား ေပးျခင္းမ်ားပင္ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၆ လမွ ၁၂ လ ကာလအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၄င္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တံု႕ျပန္မႈေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ဖြယ္ရာလည္း ရွိေနပါသည္။ ၄င္းတို႔ထဲတြင္ ဆိုင္းငံ့ထားသည့္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿပီးသတ္ ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ေရရာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးရန္တို႔အျပင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ အေဝးေျပးလမ္းမ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္းမွတဆင့္ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္မႈကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကဲ့သို႔ေသာ One Belt and One Road စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေပးရန္တို႔လည္း ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ အေျခအေနကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ရန္ရွိေနၿပီး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အေျမာက္အျမား ကလည္း သူ၏ ေနာက္ခံအေနအထားႏွင့္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ပိုမို ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထြက္ေပါက္မရွိဘဲ ပိတ္ေနရာမွ လမ္းစေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ညီၫြတ္မႈရွိလာျခင္းက တ႐ုတ္နယ္စပ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို က်ယ္ျပန္႔လာေစလိမ့္မည္ ဆိုျခင္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေကာင္းေကာင္း နားလည္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား စတင္လာသည့္ အခ်ိန္ကတည္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္မ်ား ပိတ္ဆို႔ သြားခဲ့ရသည္ကို လတ္တေလာတြင္ပင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈရရွိ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ယူေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ မည္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေႏွာင့္ယွက္ဖြယ္ရာ မရွိပါ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ ကမ္းလွမ္းမႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ညႇိႏိႈင္းရဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေတာင္းဆိုလာပါလိမ့္မည္။ NLD အစိုးရက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ေလးစားရန္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆႏၵရွိပါလိမ့္မည္။ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေသာ သံတမန္ေရးရာက လုပ္ရသည္ထက္ ေျပာရသည္က ပိုလြယ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ ဆက္ဆံေရး အၿမဲတမ္း ရွိမေနခဲ့သည့္တိုင္ ရွင္းလင္းသည့္ အလယ္အလတ္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ တ႐ုတ္အစိုးရက ျပင္းျပင္ထန္ထန္ တံု႔ျပန္ဖြယ္ရာ ရွိေနသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီ အယူအဆမ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သူ၏ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မေရရာမႈမ်ားႏွင့္ သံသယမ်ားက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ကထက္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမင့္ေစႏိုင္ပါသည္။ အနာဂတ္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုအျမင္ကို အထူးသတိထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ (USDP)၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို စြန္႔လႊတ္ရန္ မေမွ်ာ္လင့္သင့္ပါ။ ေနာက္ဆံုးဆိုရလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးက မည္သူ႔အတြက္မွ် အျပည့္အဝေသခ်ာျခင္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အလားအလာရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ရရွိခဲ့ ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးမားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ တ႐ုတ္ အေနျဖင့္ အလားတူအမွားမ်ိဳးကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ဖြယ္ရာ မရွိပါ။

နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္

စစ္အစိုးရႏွင့္ မညီမွ်သည့္ ပတ္သက္မႈမ်ား ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ ရွိခဲ့ၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ျပင္ဆင္ တည့္မတ္မႈမ်ားႏွင့္ ၅ ႏွစ္ၾကာ ႀကံဳခဲ့ရသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ယခုအခါ သူတို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို အမွန္တကယ္ ပံုမွန္ျဖစ္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းႏွင့္အတူ သမိုင္းဝင္ အေနအထားတခုတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျမာ္အျမင္၊ သတၲိႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အစိုးရတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈတို႔ အထူးပင္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔ လိုအပ္သမွ်ကိုေတာ့ ႏွစ္ဖက္လံုး ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္လံုး အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရက ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို ပိုမိုတံု႕ျပန္ေပးလိမ့္မည္ ဆိုသည္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ နားလည္ထားသင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသစ္၏ အမွန္တရားကို လက္ခံသင့္သည္။ NLD အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတို႔၏ မူဝါဒမ်ားအတြက္ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈမွ အျမင့္ဆံုးခြန္အားကို ရယူထားသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အက်ပ္ကိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ေခ်ဖ်က္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List