Tuesday, November 26, 2013

ေစတနာအမွန္ထားႏိုင္ပါေစ…….

Tuesday, November 26, 2013 
ယေန႕ မၾကာခဏၾကားေနရေသာစကားမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုေသာ စကားသာျဖစ္သည္…မွန္ပါသ ည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံ အေနနဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိေစရန္ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရပါဦးမည္..ဥပေဒသည္ လူတိုင္းလူတိုင္းအတြက္ လိုက္နာရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္ရမည္..ထိုသုိ႕မဟုတ္ဘဲ ဥပေ ဒ ေဖာက္ဖ်က္မႈကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ၊ အျခားေရးရာမ်ား ပါ၀င္လာခဲ့လွ်င္ တရား ဥပ ေဒ စိုး မိုးမႈ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံသားတိုင္းအေနျဖင့္ တရား ဥပေဒစိုး မိုးေရး အ တြက္ အ မွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးတတ္ရမည္…အမွန္တရားအတြက္ သတၱိရွိရမည္ ျဖစ္သည္..
မိတၳီလာ ျမန္မာ-မြတ္စလင္အေရးအခင္း၊ရခိုင္ အေရးအခင္း စတာနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး အစိုးရအေပၚ အဆုိးျမင္ တာေတြ႕ရတယ္…တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိဘူး..လူနည္းစုကိုအကာအကြယ္မေပးဘူး ဆိုတဲ့စကားေတြ မၾကာ ခ ဏဆုိသလိုၾကားေနရတယ္.. ဒီအေရးအခင္းဘာေၾကာင့္ျဖစ္လဲ.. ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာေနၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈအယူ၀ါဒေတြကို ေစာ္ကားရာကေနစျဖစ္ရတာပါ..တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ အေပၚ သစၥာေစာင့္သိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုလဲ အေလးျပဳရဲရမွာပါ..ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးမျပဳႏိုင္ ဘူး လို႕ေျပာ ထားတဲ့သူေတြကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေပးသင့္သလား..ဒီႏိုင္ငံထဲမွာေနၿပီး ဒီႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေ လး မျပဳႏိုင္တာဟာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္လား..လူ႕အခြင့္အေရး လား..ဒီလို လူနည္း စုနဲ႕သတ္ၿပီး အကာ အကြယ္ အေပးဖို႕ ခဏခဏ ေျပာေနသမွ် နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥ ပေဒစိုးမိုးအ တြ က္ ေျပားဖို႕ေမ့ေနသလားမသိဘူး..ယေန႕ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနရျခင္းသည္လည္း ၄င္းေဒသမ်ားတြင္ တရား ဥပေဒစိုး မိုးမႈ မရွိလို႔သာျဖစ္သည္..

၄င္းေဒသမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး လူစုေဆာင္းမႈမ်ား၊ မူးရစ္ေဆး၀ါးေရာင္း ၀ယ္မႈမ်ား၊ ကမာၻကသ တိထားမိေလာကေအာင္္ ေပါမ်ားတဲ့ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံရဲ႕သယံဇာတ ခိုးထုတ္မႈ မ်ား၊ ဆက္ေၾကးေ ကာက္မႈမ်ား စတဲ့ မ်ားစြာေသာ တရားမ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို တားဆီးရာမွ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ရျခင္ းျဖစ္ သည္.ဒီအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္..ဒီအတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားလာ ၾကသ ည္..ထိုကဲ့သို႕ ျပည္သူေတြလိုလားေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်မ္းေရးအတြက္ အထူးအေလးထားေဆာင္ ရြက္ ေနၿပီးျဖစ္သည္..ထုိသို႕ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာျပႆနာမ်ားကို ပံုၾကီး ခဲ်႕ေသြးခြဲေရးသားေဖာ္ျပေနမည္ဆုိပါက ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးသည္ ေ၀းသြားလိမ့္မည္..ကၽြန္ေတာ္ တိုင္းရင္း သားမ် ား၏ ဘ၀သည္ လံုၿခံဳမႈမရွိဘဲ တရားဥေဒစိုးမိုးမႈ မရွိဘဲ ရွိေနလိမ့္မည္..

ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မွ်မွ်တတစဥ္းစား ဖို႕လိုပါ သည္..ကြက္ၾကားမိုးေစတနာမထားမိေစရန္ သတိျပဳၾကဖိုလိုပါသည္ ..တိုင္းသူျပ ည္သာအား လံုး အေပၚ ငါ့အ တြက္ဆိုေသာ အတၱမပါဘဲ ၿငိမ္းေအးေသာ ေစတနာမိုးမ်ား ရြာျဖိဳးႏိုင္ပါေစ ဆႏၵျပဳလ်က္…..

ေအာင္ႏိုင္၀င္း(ထီလာသား)

No comments:

Post a Comment

My Blog List