Saturday, November 30, 2013

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ထိုင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုမွ ျပည္သူ႕ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္

Saturday, November 30, 2013

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ထိုင္းႏုိင္ငံ Mae Fah Luang တကၠသိုလ္မွ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႕၊ Naresuan တကၠသိုလ္မွ ျပည္သူ႔ေရးရာ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူ ဘြဲ႕တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းသည့္ အခမ္းအနားကို ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ေနျပ ည္ေ တာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
"ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လိုလားခ်က္ေတြကို ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အ တြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္း၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အနာဂတ္ ရဲ႕ အေျခအေနေတြကို စဥ္းစားတြက္ဆၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ကာလမွာ ယခုလို ဒီဂုဏ္ထူးေဆာ င္ ပါရဂူဘြဲ႕မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္တကြ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြအေပၚ အ သိအမွတ္ျပဳမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ခံယူပါတယ္"ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေက်းဇူးတင္စ ကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျပည္သူအမ်ား လိုလားေတာင့္တေနေသာ တို င္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆႏၵေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေ ကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ တည္တည္ၿ ငိမ္ၿငိမ္ရွိရန္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး ပါ၀င္လာခြင့္ရေအာင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ား စြာကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ၿင ိမ္း ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ စီးပြားေ ရး ျပဳျ ပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ေနပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ အမ်ားစုေ နထိုင္ သ ည့္ ေက်းလ က္ေန ျပည္သူမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်း လက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း က်ဆင္းေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ငန္းရပ္အျဖစ္ စီမံခ်က္ မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အရင္းအႏွီးနဲ႔ နည္းပညာ မ်ားရေအာ င္ ျပည္ပရ င္းႏွီးျ မႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလွ်က္ရွိပါ ေၾကာင္းႏွင့္ လူသားစြမ္းရည္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိရန္အတြ က္ ေလ့ က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ ပညာေရးကသာလွ်င္ လူသားစြမ္းရည္ အရင္းအျမစ္ေ တြကို အေျခခံျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္သည့္ အတြ က္ ပညာေရးမွာ အေျခခံပညာကစၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေ တြကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြ ကိုလည္း ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေ တာ္သမၼ တက ေျပာၾကားသည္။

"ယခု မယ့္ဖေလာင္းတကၠသိုလ္မွ ေပးတဲ့ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႕နဲ႔ နာရာဆြမ္ တကၠသိုလ္မွေပးတဲ့ ျပည္သူ႔ေရးရာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႕တို႔ကို ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ တန္ဖိုး ထားပါေၾကာင္းနဲ႔ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ခြန္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူေ ဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဒုတိယသမၼ တ ေဒါက္ တာစိုင္းေမာက္ ခမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႕အပ္ႏွင္းသည့္ တကၠသိုလ္ႏွစ္ ခုတို႔မွ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီဥကၠ႒မ်ား၊ အဓိပတိမ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္၊ သစ္ေ တာတကၠ သို လ္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္တို႔မွ ပါေမာကၡမ်ား၊ ေ က်ာင္း သားေ က်ာင္းသူမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List