Saturday, November 30, 2013

ရႏုိင္တာကုိသာ ေတာင္း၍ ယူၾကေစ

 Saturday, November 30, 2013

လူေတြရယ္လို႔ ျဖစ္လာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ မီွတင္းေနထုိင္တဲ့ လူသားအားလံုး သူတို႔ရသင့္ရ ထုိ က္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရိွျခင္းဆိုတာ သဘာ၀က်တဲ့ကိစၥျဖစ္သလို အင္မတန္ လူသားဆန္ တဲ့ကိစၥ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးဖြားလာကတဲက လူေတြဟာ သူတို႔ရရိွရမဲ့ လူသားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေတြ က ပ္ လွ်က္ ပါ လာ ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္ေတြ လ က္ ထက္ တေ လွ်ာက္လံုး လူသားတို႔ ရပုိင္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံသားတို႔ ရပိုင္ခြင့္ဆိုတာ ေခတ္မစားေသးပါဖူး။ အမ်ားျ ပ ည္သူ ေတြအ ေနနဲ႔ ၾကားေတာင္ ၾကားဖူး ခဲ့တာမဟုတ္ပါ။ ဘုရင္ေတြေခတ္က စာေပေတြမွာလည္း အဲ သည့္ရပုိင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာတခုမွလည္း အထူးတလည္ ရည္ၫႊန္းျပဆို ထားတာမ်ဳိး၊ ပညာေ ပး ခဲ့တာမ်ဳိးမရိွခဲ့ပါ။ 

ထုိ႔ေနာက္ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီေခတ္ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကိုလိုနီလက္ထက္ တေလွ်ာက္လံုးကိုျပန္ ၾကည့္ လုိက္ ေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာေရာ၊ စာေပနယ္ႏွစ္ခုစလံုးမွာ လြမ္းမိုးခဲ့တာက နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျ မာက္ ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတို႔ ရပုိင္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံသားတို႔ ရပုိင္ခြင့္ဆိုတာမ်ဳိးကို ကိုလိုနီတုိက္ပြဲ ကာလ အတြင္းမွာ ျဖန္႔ က်က္ေပးႏုိင္မႈ အားမေကာင္းခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေခတ္ေတြ၊ စနစ္ေတြ အဆင့္ဆင့္ေ တြ ေျပာင္းလဲလာျပီး ယခုမ်က္ ေမွာက္ေခတ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႕ ကူးေျပာင္းေ ရာက္ရွိလာ ခ်ိန္တြင္ လူသားတို႔ ရပုိင္ခြင့္၊ႏုိင္ငံသား တို႔ရပုိင္ခြင့္တုိ႔အား အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳးိဖြဲ႕စည္း ကာ ျပဳျပင္ေျ ပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနသကဲ့သုိ႕ တဖက္ ကလဲ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားေန တဲ့ ျပည္းတြင္း စစ္မီးႀကီးကုိ ျငိမ္းသက္ရန္ အတြ က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပိး တုိက္ပြဲ မ်ားကုိ ေျဖေလ်ာ့ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕စည္းမ်ားမွလည္း အစုိးရႏွင့္သာမက၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ ေ ဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ကုိ ၾကားျမင္ရတဲ့အတြက္ တုိ႔တုိင္းျ ပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေတာ့မယ္ဟုေတြးကာ ဝမ္းသားမဆုံးျဖစ္ေနရင္းက ကုိင္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အ စည္း မ်ားမွ ထုတ္ျပန္တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း) ကုိ ဖတ္လုိက္ ရ ေသာ အခါ စုိးရိမ္ စိတ္မ်ားဝင္မိသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ မူၾကမ္းတြင္ပါေသာ အခ်က္(၁၁) ခ်က္ မွ ျပည္ေထ ာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားဆုိေသာ အခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ အခ်က္သည္ မျဖစ္ႏုိင္မွ န္းသိ၍ တမင္ေတာင္း ဆုိေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ေရးဆြဲထားေသာ အခ်က္မ်ားမွာ အေ မရိကန္ စစ္တပ္ ရဲ႕ ပုံစံမ်ားအားယူ၍ ေရြးဆြဲ ထားသလုိ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းကတည္းက တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္၍ ယခုမွ အ ထူးတလည္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေနရန္ မလုိအပ္ေပ။ တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ ခဲ့ၾက ေသာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိအေျခံခံ၍ တုိင္းရင္း သား တပ္မ်ားထဲမွ သင့္ေတာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ရမည္ ဆုိေသာ အခ် က္မွာလည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္မခံႏုိင္မွန္းသိသိႀကီးျဖင့္ တမင္ေတာင္းဆုိေနသကဲ့သုိ ျဖစ္ေနသ ည္။ လက္မခံႏုိင္ရ သည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း တပ္မေတာ္သည္ အစဥ္လာေကာင္းတရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ရန္ မလုိအပ္သလုိ လက္နက္ကုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူပါကာ အဓိက (၃) ခ်က္ျဖစ္သည့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ကာ အသြင္းေျပာင္းျခင္း စတဲ့ အခ်က္ မ်ားသာ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားေတာင္မွ မိမိ၏သားသမီးမ်ားကုိ ေတာင္းသမွ်မေပးပဲ ျဖစ္ႏုိင္တာ၊ ေပးႏုိင္တာကုိသာ ေပးျခင္း ျဖစ္ ရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕စည္းမ်ားမွ မရႏုိင္တာကုိ တမင္ေတာင္း၍ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကုိ အဆုံး မသတ္ေစခ်င္ေသာဆႏၵမ်ား၊ မိမိလူမ်ဳိးကုိသာ ေကာင္းစားေစခ်င္ေသာ လူမ်ဳိးစြဲဝါဒမ်ား ကုိ ေရွ႕ တန္းမတင္ပဲ ရႏုိင္တာကုိသာ ေတာင္း၍ ႏုိင္ငံရဲ႕တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ တရားဥ ပေဒစုိးမုိးေရးကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း တုိက္တြန္းေျပာဆုိလုိက္ပါသည္။
 မုိးတိမ္

No comments:

Post a Comment

My Blog List