Monday, March 24, 2014

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီရရွိၿပီး ကာလအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေကာက္ယူမည့္ ၂၀၁၄ ျပည္ လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္မည့္ရက္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် စုိးရိမ္မႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္မွ ျပန္လည္ေကာက္ခံမည့္ ျပည္လုံးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို ယခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ဧၿပီ ၁၀ ရက္အထိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ ယူမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္း ၄၁ မ်ဳိးကစ၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးဆုိင္ရာ ကုဒ္နံပါတ္လြဲမွားမႈ ကိစၥမ်ားမွသည္ ျပည္ပမွ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား မွတ္တမ္းေရးသြင္းသြားမည္ဟူေသာ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအဆုံး ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားစြာ စုေပါင္း၍ ေၾကညာခ်က္မ်ားစြာကုိ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရွိေသာ လူမႈစီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ၿမဳိ႕ျပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္း က႑မ်ား၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ မူ၀ါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လုိအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ တိတိက်က် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဦးစီးဌာန၏ စာတမ္းမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားမွ အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရ အသုံးခ်သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ ၎တုိ႔က သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လူမ်ဳိးအမည္အတြက္ အသုံးျပဳမည့္ ကုဒ္အမွတ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ရာ၌ မ်ဳိးႏြယ္စုအမည္မ်ား မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္ေနျခင္း၊ မ်ဳိးႏြယ္စု မဟုတ္သည္ကုိ မ်ဳိးႏြယ္စုအမည္အျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း၊ မ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခုတည္းကို ေဒသႏၲရ အေခၚမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးႀကိမ္မက ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ မ်ဳိးႏြယ္စုႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားျခင္း၊ ၁၃၅ မ်ဳိး မ်ဳိးႏြယ္စုစာရင္းကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိးႏြယ္စု စာရင္းခြဲပါက ပါ၀င္သင့္ေသာ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ပကတိအျဖစ္မွန္ႏွင့္ ကုိက္ညီမွန္ကန္မႈမရွိဘဲ ေဖာ္ျပပါ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊ ကုိယ္တုိင္လက္မခံႏုိင္ သည့္ လူမ်ဳိးစု ၁၃၅ မ်ဳိးစာရင္းကုိ အေျခခံ၍ အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ထားျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား အေလးမထားကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး တစ္ခုတည္းအတြင္းရွိ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈ ျဖစ္လာေစႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္က တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ခ်င္း၊ ရခုိင္၊ ကခ်င္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကရင္လူမ်ဳိးမွ တုိင္းရင္းသားအေရး ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၃၀ ေက်ာ္မွ ျပည္လုံးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတာင္းဆုိမႈအျဖစ္ တုိင္းရင္းသားထု တစ္ရပ္လုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းေပးရန္၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမည့္ရက္ကုိ ေရႊ႕ ဆုိင္းေပးရန္၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္အတြက္ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေစေရး အပါအ၀င္ အခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ေၾကညာခ်က္ အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ကာ ၎တုိ႔၏ သေဘာထားမ်ားအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႔ေတာင္းဆုိသည့္အတုိင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ အပါအ၀င္ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္ မရွင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည့္ UNFPA မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၀မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈ အရ ျပည္လုံးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္းအား ရက္ေရႊ႔ဆုိင္းေကာက္ယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ဆက္လက္ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဆိုင္ရာ ကုတ္နံပါတ္ လြဲမွားေနမႈမ်ားအား သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ခံၿပီးမွသာ ျပန္လည္စိစစ္ ျပင္ဆင္ရန္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ တုိင္းရင္းသား မ်ားအေနျဖင့္ ေက်နပ္မႈရရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားအား သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ အစုိးရဘက္ တစ္ဖက္တည္းမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အျပင္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ေတာင္းဆုိထားသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ကုိ တိတိက်က် မထားသည့္အတြက္ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပန္သည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္း ၄၁ မ်ဳိးကစ၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးဆုိင္ရာ ကုဒ္နံပါတ္လြဲမွားမႈ ကိစၥမ်ားမွသည္ ျပည္ပမွ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားအား မွတ္တမ္းေရးသြင္းသြားမည္ဟူေသာ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအဆုံး ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး . . . . .

ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီအလုိက္ ေတြ႔ႀကဳံေန ရသည့္ ျပႆနာမ်ား၌ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုေအာက္ရွိ လူမ်ိဳးစုမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားရာတြင္ လူမ်ိဳး အမည္ မွားယြင္းေဖာ္ျပထားမႈမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္မူ ေဒသဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အေျခအေနေၾကာင့္ လူဦးေရစာရင္း အတိအက် မရမည္ကုိ စုိးရိမ္သည္မ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအား သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းမည့္အေပၚ စုိးရိမ္ေနျခင္းတုိ႔အျပင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႔သည္ သီးျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာမႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခုခ်င္းအရ ေျပာရရင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ရျခင္းမွာ တုိင္းရင္းသား လူဦးေရစာရင္း ကုတ္နံပါတ္မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုနာမည္မ်ား မွားယြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆုိင္ရာ ကုတ္နံပါတ္မ်ားတြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးစုေအာက္တြင္ ခ်င္းဟူေသာ လူမ်ိဳးနာမည္ အပါအ၀င္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား ၅၂ မ်ိဳးအား ထည့္သြင္းထားသည္။ ထို႔အတြက္ ခ်င္းလူမ်ိဳး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပ သည္မွာ ၎တုိ႔ခ်င္းလူမ်ိဳးသည္ ၅၃ မ်ိဳး မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထုိကုတ္နံပါတ္မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ နာမည္မ်ားမွ ထပ္ေနမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ Census is Politics ပဲလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္တယ္။ တစ္ကမၻာလုံးမွာလည္း ဒီသန္းေခါင္စာရင္းကေန ႏုိင္ငံေရးကုိ သက္ေရာက္သြားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔ဆုိလည္း ခ်င္းလူမ်ိဳး ၅၃ မ်ဳိးဆုိၿပီး ေဖာ္ျပထားတယ္။ တကယ္ေတာ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးက ၅၃ မ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ စီးပြားေရးအရပါ၊ လူမႈေရးအရပါလုိ႔ေျပာေျပာ ေမးခြန္း ၄၁ ခုေမးမယ္ဆုိတဲ့ အေပၚမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြက လက္မခံသလို သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ အသုံးျပဳသြားမွာကုိ အရမ္းစုိးရိမ္ပါတယ္” ဟု ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ ခ်င္းအမ်ဳိးသား အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမွ ဦးဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔မွ စတင္ခဲ့သည့္ အစုိးရႏွင့္ KIO လက္နက္ကုိင္တုိ႔ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ ကခ်င္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ စုိးရိမ္သည္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားၾကား သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ေတြ႕ႏုိင္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ယူ ေစာင့္ဆုိင္းသင့္ေၾကာင္း၊ မွားယြင္းေနသည့္ ေမးခြန္းပုံစံျဖင့္ ဆက္လက္အသုံးျပဳ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေဒသအားလုံးကုိ ၿခံဳငုံမႈမရွိဘဲ ေကာက္ခံျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယုံၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာခဲ့သည္။

ထုိ႔အတြက္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၂၉ ဖြဲ႕က မတ္ ၉ ရက္က ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သလုိ ၎တို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္ မဟုတ္သည္သာမက လူမ်ိဳးနာမည္ လြဲမွားမႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္အားလုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ စနစ္တက် ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီးမွသာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ သင့္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာ က ေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရခုိင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ အခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕ေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားအား အစုိးရမွ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေရးသြင္းသြားမည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ လူမ်ဳိးအမည္ကို ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု ေျပာဆုိပါက ေျဖၾကားသူ၏ ေရြးခ်ယ္မႈအရ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္းသည္ သမုိင္းလိမ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံမ်ားအတြက္ အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ျဖစ္သြားႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လုံျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ထိပါးလာႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က ကန္႔ကြက္ၾကၿပီး ထုိသုိ႔မွတ္တမ္းေရးထုိးပါက အဆုိပါမွတ္တမ္းသည္ ထုိလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ႏုိင္သည့္အေပၚ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိအတြက္လည္း ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ရခုိင္အပါအ၀င္ ကမန္၊ ၿမိဳ၊ မရမႀကီး စသည့္ ရခုိင္မ်ိဳးႏြယ္စုေအာက္ရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္၏ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ရခုိင္၊ ကမန္၊ ၿမိဳ၊ ခမီး၊ မရမာႀကီး၊ ဒုိင္းနက္ႏွင့္ သက္လူမ်ဳိး စသည့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မတ္ ၂၀ ရက္က စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိးကာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခုိင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစံလွေက်ာ္ကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု ေျပာဆုိပါက မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားက အစိုးရသို႔ ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အစိုးရထံမွ တိက်သည့္အေျဖ မရရွိခဲ့ေသးေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ တုံ႔ျပန္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းႏွင့္ တိက်သည့္အေျဖ မေပးပါက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား မေျဖၾကားဘဲ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ သပိတ္ေမွာက္သည့္အဆင့္ထိ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“႐ိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း စသည္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ဳိး အေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားအားလုံးက ကန္႔ကြက္တဲ့အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကမန္ေတြကလည္း အလားတူပဲ ဒီေန႔ကန္႔ကြက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆုိတာပါ။ လက္ရွိ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေန နဲ႔ ျပတ္သားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ဆုိလုိတာက ထည့္လုိ႔ရတယ္။ ထည့္လို႔မရဘူး စသည္ အားျဖင့္ ျပတ္သားတဲ့ဥပေဒ လိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ေတြ တစ္ဖက္က ဘဂၤါလီေတြ ဒီအေပၚမွာ ဒီႏွစ္ခုမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရရဲ႕ ၂၀၁၅ အေပၚမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ကုန္ၾကမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ အသုံးခ်ေနၿပီလားဆုိတာ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စဥ္စားမိတယ္” ဟု ကမန္အမ်ဳိးသား သာေရးနာေရးအဖြဲ႕ (ရန္ကုန္) မွ ဦးတင္ေငြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားအမည္အား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သုံးစြဲရာတြင္ မူလသုံးစြဲေနသည့္ (Karen) အစား (Kayin) ဟု သုံးႏႈန္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵမပါဘဲ သုံးႏႈန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကရာ မူလ Karen ဟူ၍သာ သုံးႏႈန္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

“သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥက အရမ္းကုိ အေလးထားသင့္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးေတြကုိ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာလညး္ အျမန္ဆုံး လုပ္သင့္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမွာ ၁၃၅ မ်ိဳးဆုိတာက မွားေနတယ္ေပါ့။ ဒီ့အတြက္ တကယ့္တုိင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြ ေခၚၿပီးေတာ့ ျပန္သတ္မွတ္ဖုိ႔ အစ္မတုိ႔ဘက္က ေတာင္းဆုိတယ္။ ဒီမွာ အစုိးရကေတာ့ သူကဒီသန္းေခါင္စာရင္းၿပီးမွ လုပ္ေပးမယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ ေနာက္သန္းေခါင္စာရင္း ကုိ ေနာက္ေရႊ႕ဖုိ႔ ေျပာထားေပမယ့္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆုိတယ္။ ဒီေနရာမွာ အစ္မတို႔ ကရင္လူမ်ိဳးေတြ အေနနဲ႔လည္း လူမ်ိဳးေတြ က်န္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္ မပါဘဲနဲ႔ ထည့္ေရးထားတာေတြလည္း ရွိပါ တယ္” ဟု ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဒၚနန္းစုစုလႈိင္က ဆုိသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း စသည္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ဳိး အေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားအားလုံးက ကန္႔ကြက္တဲ့အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကမန္ေတြကလည္း အလားတူပဲ ဒီေန႔ကန္႔ကြက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆုိတာပါ။ လက္ရွိ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနနဲ႔ ျပတ္သားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္ . . . . .

မြန္၊ ကယားႏွင့္ ရွမ္းစသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားမွလည္း အျခားေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္အတူ ကုတ္နံပါတ္ လြဲမွားေနမႈမ်ားကုိ ေထာက္ျပခဲ့ၾကၿပီး နာဂ၊ ပအုိ၀္း၊ ဇုိမီး စသည့္တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားမွလည္း ၎တုိ႔သည့္ ကုိယ္ပုိင္စာေပ၊ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္သမိုင္းေၾကာင္းတုိ႔ ရွိျခင္းေၾကာင့္ သီးျခားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ၎တို႔လူမ်ိဳးစုစာရင္း အမွန္ရရွိေရးအတြက္ ၎တုိ႔အား ကုိယ္စားျပဳေသာ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကုိ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု စာရင္းမ်ား သတ္မွတ္ျပဳစုရာတြင္ ၁၉၃၁ ခုနွစ္၊ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ လက္ထက္ကပင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိသည့္ လူမ်ဳိးစုစာရင္းအရ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၃-၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူရရွိသည့္ လူမ်ဳိးစုစာရင္းအရ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ႐ုံး၏ အၾကံျပဳ ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေရးရာ ေကာ္မတီ၏ ညႇိႏႈိင္းခ်က္ အရလည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု စာရင္းအား အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေလ့ လာေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနက ရွင္းလင္းထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခင္က တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၂၀ ေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ယခု တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ဳိးအထိ ျဖစ္လာျခင္းသည္ လူမ်ိဳးမ်ားစြာ ထပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယခင္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ မ်ိဳးႏြယ္စု သတ္မွတ္ေခၚယူျခင္း တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကုိယ္တုိင္က သေဘာတူ အတည္ျပဳ လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေသာ စုိးရိမ္မႈမ်ားအတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ျပည္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လူမ်ိဳးစုလူဦးေရစာရင္း အမွန္ရရွိေရးအတြက္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕ ကာ ႏုိင္ငံသားကတ္မ်ားႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းတုိ႔တြင္ လူမ်ိဳးနာမည္မ်ား မွားယြင္းေဖာ္ျပထားမႈတုိ႔အတြက္ လူမ်ိဳးအမည္မွန္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ စုရပ္မ်ား သတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္ကုိ လည္း ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း၌လည္း မြန္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔မွ လူဦးေရစာရင္း မ်ား ေကာက္ယူလ်က္ရွိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ဒီမုိကေရစီ သက္တမ္းႏု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ ရွိလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ျပည္လုံးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအား တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗဟုိသန္းေခါင္ စာရင္း ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ဆက္လက္ ေဆာင္ ရြက္ေပး မည့္ အစီအစဥ္ကုိမူ ျမန္မာျပည္ဖြား ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔မွ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည့္အခ်ိန္ နီးကပ္လာေလ စုိးရိမ္မႈဒီေရ တုိးေလျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ ရွိေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတုိင္းရင္းသားတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား အစုိးရအေနျဖင့္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ မႈ၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားဟူ၍သာ မွတ္ယူကာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပါက ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ ေလးရပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ‘တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး’ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္အား တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ထိခုိက္လာႏုိင္ မည့္အေရး ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။


Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List