Monday, November 11, 2013

အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မကုန္မီတြင္ ၿပီးစီးရန္မျဖစ္ႏုိင္ေသး

 Asean
ျမန္မာ-အိႏိၵယ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ လမ္းပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ယာဥ္သြားလာမႈခက္ခဲေနသည္ကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ လမ္းတံတားမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦတြင္ပါဝင္သည္။  (ဓာတ္ပံု - တိုးႀကီး)
အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း (AEC) တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံကေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသး ေၾကာင္း National AFTA  Unit တြင္ ၁၃ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ေဒၚတင္တင္ေထြးက ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ အမ်ိဳးသားကဇာတ္႐ံုတြင္ က်င္းပသည့္ အာဆီယံစီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္ (National Single Window) ဟုေခၚသည့္ အဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား အၾကား အေကာက္ခြန္ေပါင္းစည္းမႈစနစ္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးလာရန္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈျဖစ္ေပၚလာရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႔ၿဖိ္ဳးတိုးတက္လာရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားစီးဆင္းရာတြင္ အေကာက္ခြန္မဟုတ္သည့္
ကုန္သြယ္မႈအတားအဆီးမ်ားေျဖေလွ်ာ့ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင့္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္ကို အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ရွစ္ႏုိင္ငံက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးႏုိင္မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏွင့္လာအိုႏိုင္ငံတို႔သည္ စတင္ေဆာင္ရြက္ဆဲ အဆင့္သာရွိေသး ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
အေကာက္ခြန္ေပါင္းစည္းေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆက္ လက္ေျပာသည္။
လြတ္လပ္စြာ ကုန္စည္မ်ားစီးဆင္းရန္အတြက္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ားဖယ္ရွားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ကာလႏွင့္အညီ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသာ္လည္း အေကာက္ခြန္မဟုတ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ အတားအဆီးမ်ား (Non-Tariff Barrier) ဖယ္ရွားေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုမူ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
“Non-Tariff ေတြျဖစ္တဲ့ မလိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသးတဲ့အတြက္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ ဘာ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးေျမာက္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။
အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးတင္ခ်ိဳက အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းတြင္ စင္ကာပူႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္း သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အစိုးရ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဗီယက္ နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔သည္လည္း ျပည္ပအကူအညီမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္သာလြန္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္ဟု ဦးတင္ခ်ိဳက ေျပာသည္။
ေဒၚတင္တင္ေထြးက “လက္ရွိမွာေတာ့ ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္နဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖံြ႕ၿဖိဳးမႈျပည့္မီရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈပိုင္းမွာ ျမန္မာနဲ႔လာအိုက မတိမ္းမယိမ္းေပါ့” ဟု ေျပာသည္။
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ဆဲ အဆင့္သာရွိေသာ္လည္း လာအိုႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏို္င္ငံတို႔တြင္မူ ၎လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားျပားၿပီး လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးပိုင္းေထာက္ပ့ံမႈလည္းရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
အလားတူ အဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမ်ားအလိုက္ျပထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ကဲြျပားမႈရွိေနျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ အေျခခံေဒသျဖစ္ေပၚလာရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္စည္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းႏုိင္ ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈသည္ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျပီးစီးမႈရွိၿပီး ေဒသ တြင္း ႏိုင္ငံအလိုက္ရပ္တည္မႈတြင္ အဆင့္ ၆ ေနရာတြင္ရွိေနေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာ အေျခစိုက္ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ၏ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။
AEC ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားဘက္က ယင္းသို႔ဆိုေသာ္လည္း အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားမႈမ်ားရွိသည္။


Mizzima

No comments:

Post a Comment

My Blog List