Tuesday, February 09, 2016

တပ္မေတာ္၏ "ညီငယ္" သုိ႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕


ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိ အမ်ားအျပား အား ျခစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ ဆုိေသာ သတင္းမ်ား ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာက တည္းက ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ အကယ္၍ ထုိသတင္း မွန္ကန္သည္ ဆုိပါက ႏုိင္ငံအတြင္း အစုိးရ၏ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုၾကား တင္းမာသည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိေနေၾကာင္း လကၡဏာရပ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေထာက္ပံ့မႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တပ္ႏွင့္ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ေခတ္မီေရးႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕လံုး၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး အသံုး အေဆာင္ႏွင့္ လက္နက္ ကိရိယာသစ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆန္းသစ္သည့္ လူထု ဆက္ဆံေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ျပန္လည္ရရွိေရး ႀကဳိးစားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အေသးစိတ္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး နယ္ေျမကာကြယ္ေရးကုိသာ ဦးစားေပးအျဖစ္ ထားရွိသည္။ တပ္အား ပုိမုိက်စ္လစ္ကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ပုိမုိ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိသည့္ တပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း လံုၿခဳံေရး တာ၀န္က စစ္ဘက္ထဲမွ အရပ္ဘက္က လႊဲေျပာင္းရ ယူရန္ စီစဥ္မႈ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အင္အားကုိ လက္ရွိ ရွစ္ေသာင္းခန္႔မွ ၂၀၂၀ တြင္ ၁၅၅၀၀၀ အထိ တုိးျမွင့္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ လူ႕အခြင့္အေရး သင္တန္းမ်ား၊ လူစုလူေ၀း ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ေခတ္မီ နည္းစနစ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီျဖင့္ သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့သည္။

တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ တစ္ေလွ်ာက္ ကင္းလွည့္ျခင္း၊ လက္နက္ ကုိင္ ပုန္ကန္သူမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း အံုၾကြမႈမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာ ရွိသည္။ စစ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ စစစ အဖြဲ႕တုိ႔တြင္လည္း ဘံုအက်ဳိးစီးပြားမ်ား ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုၾကား ၿပဳိင္ဆုိင္မႈ မွာ အၿမဲလုိလုိ ရွိခဲ့သည္။

၁၉၄၈ တြင္ ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဦးႏုအစုိးရက ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ တစ္ဖြဲ႕မွာ ပံုမွန္ေန႔စဥ္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ဖြဲ႕မွာ ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ ပုန္ကန္မႈႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ဓားျပမႈက့ဲသုိ႔ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ ေသာ ျပသ၁နာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ အသံုးျပဳသည္။

စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆင့္အတန္း အေနအထားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ တပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ခုၾကား ၿပဳိင္ဆုိင္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ တပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ခု၏ ဆက္ဆံေရးကုိ ႐ႈပ္ေထြးေစသည့္ အခ်က္မွာ ဦးႏုအစုိးရ၏ ၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦးထံ အသီးသီး နာခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိ၀န္ႀကီးမ်ားမွာလည္း ႏုိင္ငံေရး ၿပဳိင္ဘက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၈ တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးသည္ စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ရန္ကုန္ၿမဳိ႕အတြင္း ခ်ီတက္လွည့္လည္မႈ ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးက ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ေစျခင္းမွာ အာဏာသိမ္းမႈတစ္ခုကုိ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရး မေက်နပ္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

ႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕အားလံုးအား စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ မရွိျခင္းအေပၚ ဦးႏုအစုိးရလက္ထက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက အၿမဲပင္ အလုိမက်ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ တက္လာၿပီး ၂ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲကာ စစ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားကုိ ေခၚယူထည့္သြင္း ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ စစ္တပ္ပုံစံ ေလ့က်င့္ေရး စခန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစၿပီး ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ အားလံုးကုိ တပ္အတြင္း သုိ႔ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟု အမည္ေျပာင္းကာ စစ္တပ္ပံုစံ ဖြဲ႕စည္းပံုသုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ထိပ္တန္း ရာထူးမ်ားတြင္ တပ္မွ အရာရွိမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ တပ္၏ “ညီငယ္” တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ဘတ္ဂ်က္၊ လက္နက္ကိရိယာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ဦးစားေပးျခင္း မခံရေပ။

ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္က်ၿပီး ျခစားမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနသည္ဟု နာမည္ထြက္ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပဋိပကၡ ႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕႕ျဖစ္ေသာ လံုထိန္းအဖြဲ႕ကုိ ၁၉၇၄ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထုိအဖြဲ႕မွာ ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းေလ့ရွိသည္ဟု ထင္ရွားသည္။ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီေရး အံုၾကြမႈမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းရာတြင္ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႕သည္ စစ္တပ္ထက္ပင္ ပုိမုိျပင္းထန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ထပ္မံ အမည္ေျပာင္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၁ တြင္ အာဏာရလာသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခခံက်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည့္အျပင္ စစ္တပ္က ျပည္တြင္းလံုၿခဳံေရး တာ၀န္အခ်ဳိ႕ကုိ စြန္႔လႊတ္၍ ပံုမွန္ကာကြယ္ ေရး အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္မတုိင္မီကပင္ ႏုိင္ငံ၏ လူစည္ကားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လံုၿခဳံေရး တာ၀န္ယူမႈကုိ အစိမ္း ေရာင္ ယူနီေဖာင္းမ်ားအား အျပာေရာင္ ယူနီေဖာင္းမ်ားက အစားထုိး လ်က္ရွိသည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ တာ၀န္မ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈမွာ ထင္သာ ျမင္သာ ရွိေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ခြဲျခားရန္ စြန္႔စားရမႈမ်ား ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၉ က စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ခြဲျခားခဲ့စဥ္က တပ္ဖြဲ႕အသီးသီး၏ တာ၀န္ႏွင့္ အခန္းက႑ ဆုိင္ရာမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ ဆုိင္ရာမ်ား အတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္သည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ထုိသုိ႔ ျပသ၁နာမ်ဳိး ျဖစ္ပြား ႏုိင္ေျခ နည္းပါးသည္။ စစ္တပ္သည္ ႏုိင္ငံတြင္ ၾသဇာအာဏာ အႀကီးဆံုး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေ၀စု အမ်ားဆံုး ရယူထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒ အရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကုိ စစ္တပ္က ခန္႔အပ္ရသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တုိးခ်ဲ႕ရာ တြင္လည္း တပ္မွ လူမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ ျဖည့္တင္းျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕အား သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရဲအရာရွိ မ်ားအား ယင္းတုိ႔ ကုိယ္ကုိယ္ ကြဲျပားသည့္ တာ၀န္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိသည့္ အဖြဲ႕အျဖစ္ စစ္တပ္ႏွင့္ ခြဲျခား႐ႈျမင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။ အကယ္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ သီးျခား ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ခြင့္ႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ ရရွိမည္ဆုိပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္တပ္က ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမ်ား ရွိပါက တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သတိျပဳရန္ လုိအပ္ေသာ္ လည္း ယခု သတင္းမွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အထူးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစစ အဖြဲ႕မ်ား မူးယစ္ေမွာင္ခုိ လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိသည္ဟု ဆုိကာ တပ္ခ်ဳပ္က စံုစမ္းစစ္ေဆး ခုိင္းသည္ဟု သတင္းထြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ျခစားမႈ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ ထုိသတင္းမွာ ထူးဆန္းသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

သုိ႔ေသာ္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားမွာ ျခစားမႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုမွ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တပ္ခ်ဳပ္ကဲ့သုိ႔ ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ စစ္တပ္က ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ထုိသတင္းအေပၚ ျမန္မာအရပ္ ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးက စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရားဥပေဒစုိးမုိးရန္ ႏွင့္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ရန္ ယခင္ကတည္းက ဦးတည္ခ်က္ရွိသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ျခစားမႈမ်ားကုိ အေရးယူမႈအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုအၾကား ကြဲျပားျခင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္။ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ညီညြတ္မႈႏွင့္ သစၥာရွိမႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ျပင္းထန္သည့္ တုံု႔ျပန္အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိသည္။ ထြက္ေပၚလာသည့္ တီးတုိးသတင္းမ်ားကုိ ပုိမတြက္သင့္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏ စုိးရိမ္ဖြယ္ ျပသ၁နာတစ္ခုကုိ အဓိက ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အတူေျဖရွင္းမႈ၏ အေစာပုိင္းလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

ေမာင္ႏုိး
The Ladies News

No comments:

Post a Comment

My Blog List