Friday, January 03, 2014

အစြန္းႏွစ္ဖက္ကုိ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္

Friday, January 03, 2014

စစ္ေအးကာလအၿပီးတြင္ Bi Polar စနစ္မွ Uni Polar စနစ္ကုိ က်င့္သုံးလာေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ Hard Power ကုိ လက္ကိုင္သုံးစြဲၿပီး၊ စစ္ပြဲမ်ား၊ Sanction မ်ား အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ စစ္ပြဲမ်ား၊ Sanction မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ရည္မွန္းထား သည့္ ပန္းတုိင္သုိ႔ မေရာက္ရွိသျဖင့္ လက္ရွိသမၼတ အုိဘားမား လက္ထက္တြင္ Hard Power အသုံး မျပဳဘဲ၊ Smart Power ကုိသာ အသုံးျပဳလာခဲ့ပါသည္။ ဘုရွ္အစိုးရလက္ထက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ား ကုိ အဆုံးသတ္ၿပီး ၎လက္ထက္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအေပၚတြင္ လည္း Sanction မ်ား အလုပ္မျဖစ္သျဖင့္ ေျဖေလ်ာ့လာၿပီး ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲက်င့္သုံး လာခဲ့ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအင္အား အႀကီးမားဆုံးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္သည္ ပင္လ်င္ လက္ရွိ အေျခ အေနႏွင့္ လုိက္ ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ၍ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလွ်က္ရွိပါသည္။
လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား အရ အာဏာ ရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။ သမၼတ ဦး သိန္းစိန္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကုိ လစဥ္ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္း မ်ား မွ ျပည္သူလူထုအား ခ်ျပရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းတြင္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနက ခြင့္ျပဳတဲ့အတုိင္းအတာအရ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အစဥ္ေပါင္းစပ္ၿပီး သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါ သည္။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမ်ားကုိ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနက ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ သည္ထက္ ပုိမုိေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ပါက ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာၿပီး၊ လက္ေတြ႕ျ ဖ စ္ႏုိင္ေျခ ရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းပင္ ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္သည္ကုိ သတိခ်ပ္ ၍ ဥာဏ္အေျမာ္ အျမင္ ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေျပာၾကားခ်က္ကုိၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကုိ ေရွာင္ရွားေစလုိၿပီး အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ ကုိ က်င့္သုံးဖုိ႔ ေျပာၾကားသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာအႀကီးမားဆုံး ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနျဖင့္လည္း အစြန္းႏွစ္ဖက္ေရွာင္ရွားေစၿပီး အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္အတုိင္း ေဆာင္ ရြက္ ေစလုိပါသည္။ လက္ရွိႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီအေနျဖင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္မည့္အေပၚ တားဆီးထားသည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိျပင္ဆင္ေပးရန္လည္း ေၾကျငာထားတာကုိေတြ႕ရွိရပါသည္။ တစ္ဖန္ အတားအဆီးျဖစ္မည့္အခ်က္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္မွ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္။ သားႏွစ္ဦးအား ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူလုိက္ပါက သမၼတလုပ္ခြင့္ရရွိေပမည္။ ထုိသုိ႔ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း ရွိပါလ်က္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေရးကုိ ဖန္တီးပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာ က်ဆင္းမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေရးသားရေသာ္… ေရာဂါေ ပ်ာက္ ကင္း ေစ သည့္  ေဆး၀ါးရွိပါလ်က္ႏွင့္ ေရာဂါေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးေသာက္သုံးရန္၊ တုိက္ေကၽြးေနပါ လ်က္ႏွင့္ ေဆး ၀ါးမေသာက္သုံးပါက တုိက္ေကၽြးသူအျပစ္ မဟုတ္ဘဲ၊ မေသာက္သုံးသူ အျပစ္သာ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ လူထုမွ အပ္ႏွင္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရး ၾသဇာကုိ မိမိ၏အတၱ၊ မာန္မာနအတြက္ အသုံးမခ်သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကုိ ေရွးရႈလ်င္ အစြန္းႏွစ္ဖက္ ကုိ ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

credit to......မ်ိဳးေမာင္ေမာင္

No comments:

Post a Comment

My Blog List