Saturday, April 19, 2014

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မထည့္၍ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ အခ်ဳိ႕ လက္ရွိတြင္ ဘဂၤါလီအမည္ျဖင့္ လာေရာက္အေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေန


ျပည္လံုးကြၽတ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္ ကာလအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မထည့္သည့္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕က လက္ရွိတြင္ ဘဂၤါလီအမည္ျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း လာေရာက္အေကာက္ခံ မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
တရား၀င္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အမ်ားစုက ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မထည့္သည့္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ တရား၀င္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ကာလ ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ၾကန္႔ၾကာမႈ (Technical Delay) အတြက္ အခ်ိန္ရွစ္ပတ္ထပ္တိုး ေကာက္ခံေပးေနၿပီး ယင္းကာလတြင္ ယခင္အေကာက္မခံသည့္ မိသားစုအခ်ဳိ႕က သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လာေရာက္အေကာက္ခံ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ရခုိင္ဘက္မွာေတာ့ တခ်ဳိ႕အိမ္ေထာင္စုေတြက ညဘက္ညဘက္မွာ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ လာအေကာက္ ခံတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြ တဖြဲဖြဲနဲ႔ ရွိေနတယ္ဗ်။ သက္ဆုိင္ရာ ကြပ္ကဲမႈ႐ံုးေတြကို မိသားစုလိုက္ ထြက္လာၿပီး ဆက္သြယ္အေကာက္ခံေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္" ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ မိသားစုလုိက္ လာေရာက္အေကာက္ခံ ျခင္းမ်ဳိးအျပင္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ လာေရာက္ အေကာက္ခံေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္ မ်ား ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 
 
ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က "ေနာက္တစ္ခုက ရခုိင္မွာက သူတို႔အင္နဲ႔အားနဲ႔ အေကာက္ခံဖို႔ေပါ့။ သူတို႔ လူႀကီးပုိင္းေတြနဲ႔။ လူႀကီးပိုင္းဆုိတာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ရခုိင္က ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း သူတို႔အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ေတြရွိတယ္။ သူတို႔က တကယ္လို႔ အေကာက္မခံေတာ့ဘူးဆုိရင္ သူတို႔စာရင္းက လံုး၀က်န္ေတာ့မွာ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔က ျပန္ညႇိၿပီးေတာ့ အျမန္ဆံုးအေကာက္ခံဖို႔ အေၾကာင္းျပန္ပါ့မယ္လို႔ေတာ့ ဆက္သြယ္တာေတြ ရွိေနၿပီဗ်။ ရွစ္ပတ္အခ်ိန္ေပး ထားတယ္ ဆုိတာလည္း သူတို႔ကို အသိေပးထားတယ္။ က်န္ခဲ့ရင္ သူတို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္နစ္နာမယ္ ဆုိတာလည္း သူတို႔သိတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မထည့္သည့္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံသည့္ သူမ်ားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အျခားေဒသမ်ား၌ပါရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အေကာက္ မခံသည့္ သူအမ်ားစုမွာမူ တရား၀င္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ကာလမၿပီးဆံုးမီ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးအျဖစ္ ျပန္ လည္အေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရ သည္။

၎ႏွင့္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်နမ္ဘီးယားတုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္  ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ထုိးစဥ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥမွာ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူစဥ္ကလည္း ဘဂၤါလီဟုသာ ထြက္ဆုိထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပႆနာျဖစ္သည့္ အႀကိမ္က်မွသာ အစပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီဟုေျပာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး စာရင္းတြင္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူ၍ မပါရွိဘဲ ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းပါက ျပႆနာ ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ၎တို႔ကို ထည့္သြင္း မေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆုိေနၾကသူ အားလံုးမွာလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာျဖစ္ခ်င္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္  ၎င္းတို႔တြင္လည္း ဖိ အားေပး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း လည္း ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက ေျပာၾကား
ထားသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆိုျခင္းမွလြဲ၍ နည္းပညာ ၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ေပးမည့္ အခ်ိန္ရွစ္ပတ္ အတြင္းအခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ေကာက္ခံ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခုိင္စိုးက ေျပာၾကားထားသည္။ 


Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List