Tuesday, November 19, 2013

ရခုိင္ၿပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး

Tuesday, November 19, 2013

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၄၉/ ၂၀၁၃)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္)

"ရခုိင္ၿပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿခင္း"

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၄)၊ ၿပ ည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)၊ ၿပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀ ႏွင့္ တုိ င္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တုိ႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အ ရ ေက် ာက္ၿဖဴခရိုင္ တရားသူႀကီး ေဒၚစန္းစန္းရီအား ရခုိင္ၿပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး အၿဖ စ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ ေပးအပ္လိုက္သည္။(ပံု) သိန္းစိန္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List