Wednesday, March 09, 2016

အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ပေဟဠိမ်ားႏွင့္မတ္လဆန္း


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ ၂၀၁၆ မတ္လသည္ အလြန္အလုပ္ မ်ားေသာ လျဖစ္သည္။ အရာအားလံုးသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏွင္းဆီစံအိမ္ အတြင္းမွပင္ စတင္သည္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ ငါးႏွစ္တာ သက္တမ္းတာဝန္ယူရေတာ့မည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ မတ္လ ပထမပတ္အတြင္း ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးအပါအဝင္ ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကို သံုးႀကိမ္ထက္မ နည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
မတ္လ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊမ္းမိုး ထားသည့္လႊတ္ေတာ္က အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ေခါင္းေဆာင္ သမၼတေရြးခ်ယ္ မည့္ရက္ကို ယခင္က မတ္လ ၁၇ ရက္၌ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ရာမွ မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္ရန္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္က သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္လုပ္ ေဆာင္မည့္ရက္ကို သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္၏သမၼတ ေလာင္းေနရာအတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ ထင္ေၾကးေပးမႈမ်ား ပလူပ်ံေအာင္ ထြက္ေပၚေနသည္။

စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္အရ အႏုိင္ရပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တင္ေျမႇာက္မည့္ သမၼတေလာင္း ေနရာအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကို ခန္႔မွန္းလာၾကသည္။

ထိုသို႔ ထင္ေၾကးခန္႔မွန္းေပးခံရသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္ရာ၌ ပါဝင္ခဲ့သူ ဦးလြင္၏သမက္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အားကိုးရသူျဖစ္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ယံုၾကည္ အားကိုးရသည့္ လူနည္းစုထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မိသားစုဆရာဝန္ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္တို႔သည္ သမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ားဆံုးထင္ ေၾကးေပးခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။

သမၼတေလာင္းေနရာအတြက္ ခန္႔အပ္မည့္သူႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာ မ်ား၏သံုးသပ္ ခန္႔မွန္းေရးသားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္မည့္ မတ္လ ၁၀ ရက္ကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ ရန္ေျပာၾကားထားၿပီး သမၼတေလာင္းေနရာအတြက္ လ်ာထားသတ္မွတ္ ထားျခင္းကို တိတိက်က်တစ္စံုတစ္ရာ ယေန႔တိုင္ ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေပ။

သမၼတေလာင္းအေပၚ ထင္ေၾကးေပးမႈမ်ား၊ ခန္႔မွန္းသံုးသပ္မႈမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက တစ္စံုတစ္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားစိတ္ဝင္စားေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္အလား အလာမ်ားကိုမူ မတ္လ လဆန္းပိုင္းတြင္ ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဝင္းထိန္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္၌ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္း အေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ ဖြဲ႕စည္းေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဝင္းထိန္က အစိုးရအဖြဲ႕သစ္လက္ထက္၌ လက္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ကာ ဝန္ႀကီး ဌာန၂၀ ေက်ာ္သာထားရွိမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ရပ္လံုးကို ဖြဲ႕ႏုိင္သည့္အႏုိင္ရပါတီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္၏ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ ပါတီက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄၀ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားသာ ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ ျပင္ပမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အျခားေသာ ပါတီမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါဝင္လာမည္ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

အစိုးရဖြဲ႕ရန္ လူေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေစတနာ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အဂတိတရား လိုက္စားမႈအနည္း ဆံုးျဖစ္မည့္လူမ်ားကို ေရြးႏုိင္ရန္ေနရာတစ္ခုအတြက္ လူသံုးဦးမွ ငါးဦးအတြင္း လ်ာထားသတ္မွတ္ထားရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စဥ္းစားထားေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားထားသည္။

မတ္လ ၄ ရက္က က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းေရး ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္အၾကာ မတ္လ ၆ ရက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕အစည္း၌ လက္ရွိအစိုးရထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူမည့္ အခမ္းအနားကို လႊတ္ေတာ္တြင္သာ က်င္းပရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအခမ္းအနားကို သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဆႏၵရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကမူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌သာ ျပဳလုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ထုိသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္မည့္ရက္ကို လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ဖြဲ႕ စည္းပံုအလားအလာႏွင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအခမ္းအနားက်င္း ပမည့္ေနရာတို႔ကို တိတိက်က် သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ မတ္လ ပထမပတ္အတြင္း၌ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၁ ႏွစ္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အၿပီးတုိက္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ ၁၉၄၅ မတ္လကဲ့ သို႔ပင္ ၂၀၁၆ မတ္လသည္လည္း အာဏာရွင္မ်ားကို အန္တုခဲ့ၾကၿပီး အရပ္သားစစ္စစ္ဒီမိုကေရစီအစိုး ရကို ျမင္ေတြ႕ခ်င္လွေသာ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵမ်ားကို ျပည့္ဝေစမည့္ လတစ္လအျဖစ္ သမုိင္းသစ္မွတ္ တမ္းဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List