Thursday, May 10, 2012

ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ(SNLD)ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီးတို႔ေတြ႕ဆံု၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ေမလ(၉)ရက္ေန႔ကဒဂံုျမိဳ႔နယ၊္ျပည္လမ္းမွာရွိတဲ့ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာမွာျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး
Mr.ThierryMathouႏွင့္ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ(SNLD)ေခါင္းေဆာင္ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ဦးစိုင္း
ညြန္႔လြင္တို႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုရာမွာMr.ThierryMathouကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လႊတ္ေတာ္၀င္ေရာက္ရင္ဘယ္လိုေျ
ပာင္းလဲႏိုင္မလဲ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မလား၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ဖြဲ႔စည္းအုပ္
ခ်ဳပ္ပံုျပင္ႏိုင္မလား၊လက္ရွိအစိုးရဟာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုဘာ့ေၾကာင့္လက္တြဲေခၚေဆာင္
သလဲဆိုတဲ့ ေမြးခြန္းေတြကိုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာရင္ေရြးေကာက္ပြဲကာလက၊ကတိစကားေတြ
ကိုေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ဒါေပမယ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းဘယ္ေလာက္ရွိမလဲဆိုတာကိုေစာင့္ၾ
ကည့္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ကလည္းတိုင္းျပည္အတြက္ဘယ္ေလာက္အထိေေစတ
နာမွန္မွန္နဲ႔ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္းေပးမလဲဆိုတာကိုေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ဟာလႊတ္ေတာ္မွာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္းဘယ္ေလာက္ရွိမလဲဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖ
စ္ပါတယ္လို႔ဦးခြန္ထြန္းဦးကေျပာျပပါတယ္။
     ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ဆႏၵနဲ႔လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေပမယ့္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အခင္းအက်င္း၊အခြင့္အလမ္း
မရွိရင္အခက္အခဲရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မွာဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခြင့္ရမယ္ဆိုတာကလ
က္ရွိအစိုးရအေပၚမွာလည္းမူတည္သလို၊လက္ရွိအစိုးရရဲ႕စစ္မွန္္တဲ့ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ေစတနာမွန္ရွိ
/မရွိကေတာ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္အေျဖထြက္လာမွာျဖစ္တယ္လို႔သူကဆက္လ
က္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေျပာင္းအလဲကေတာ့ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔လက္ရွိအစိုးရအေပၚမွာလ
ည္းမ်ားစြာမူတည္ေနတယ္လို႔ဦးခြန္ထြန္းဦးကေျပာပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့စစ္တပ္က(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းႏွ
 င့္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကအမ်ားစုေနရာယူထားလို႔ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။
ဦးစိုင္းညြန္႔ကလက္ရွိအစိုးရဟာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔NLDပါတီကိုလက္တြဲေခၚျခင္းဟာႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္
ခ်က္ရွိတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။၂၀၁၀ေရြေကာက္ပြဲကိုမျဖစ္မေနအႏိုင္ရေအာင္ယူထားျပီးၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္
ပြဲကိုလြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့အသြင္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးတာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့Ro
atMapကေနထြက္ေပၚလာတဲ့၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကိုပိုမိုအသက္၀င္ေအာင္၊ပိုမိုျပီးတရား၀င္ျဖစ္လာေအာင္ေ
ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပါ၀င္လာေစျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။
Mr.ThierryMathouကျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္တို
င္းရင္းသားမ်ားပိုမိုလက္ခံႏိုင္မယ္လို႔ယံုၾကည္ေၾကာင္းသံုးသပ္ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ဦးခြန္ထြန္းဦးကျမန္
မာႏိုင္ငံရဲ့ျပႆနာဟာတိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းေနတဲ့ျပႆနာျဖစ္တယ္။
အဲဒီျပႆနာကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။အဓိကအေရးၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ဖြဲ႔စည္း
ပံုဥပေဒမွာတိုင္းရင္းသားေတြကိုအာမခံေပးထားရမယ့္အေၾကာင္း၊ယံုၾကည္ႏိုင္တဲ့ျပင္ဆင္မႈျဖစ္ဖို႔လိုေၾကာင္း
၊အားလံုပါ၀င္ႏိုင္တဲ့လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ဆႏ
ၵ၊ျပည္သူလူထုရဲ့ဆႏၵႏွင့္တပ္မေတာ္ရဲ့အမွန္တကယ္ေစတနာေတြကိုျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္သလိုေရရွည္တည္တန္႔
တဲ့ျငမ္းခ်မ္းေရးတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္မယ္လို႔ယံုၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္အေျပာင္းအလဲမ်ားဟာလက္ရွိအစိုး
ရႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကတိုင္းျပည္အေပၚမွာေစတနာမွန္နဲ႔အမွန္တကယ္ထားရွိလုပ္ေဆာင္သြားမ
ယ့္အေပၚမွာမူတည္ေနေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားတယ္လို႔သိရပါတယ္။
         

No comments:

Post a Comment

My Blog List