Wednesday, April 25, 2012

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးခံမႈမ်ား၌ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ေန


ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ ေဒသဆိုင္ရာ႐ံုး(UNIAP)မွတရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရကမၻာေပၚတြင္ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ၂ဒသမ၅သန္းလူကုန္ကူးခံေနရကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ား၌၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ဦးတည္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ ၂ ဒသမ ၅ သန္း လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္း၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကာမဆိုင္ရာ ကိစၥျပဳျခင္း၊ အဓမၼအလုပ္ ခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ကြၽန္ျပဳျခင္း၊ ေက်းကြၽန္ကဲ့သို႔ ေစခိုင္းျခင္း၊ ေၾကြးၿမီျဖင့္ေႏွာင္ဖြဲ႕ ေစခိုင္းျခင္း၊ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးခႏၶာကိုယ္ အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းအား ထုတ္ယူဖယ္ရွား ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ ေဒသမ်ားတြင္ တီဗြီဂိမ္းကစားရာ၌ လိင္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အလြဲသံုးခ် ျခင္း၊ ကေလးမ်ားအား ေမြးစားရန္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ကုလားအုတ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ေဘာလံုးပြဲမ်ား၌ ကေလးမ်ားအား အလြဲအသံုးခ်မႈပါ ရွိၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေန႔စဥ္ လူ ဦးေရ ၆၈၀၀ ဦးတို႔လူကုန္ကူးခံေနရကာ အာရွတိုက္တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ လူဦးေရ ၉ သန္းမွ် လူကုန္ကူး ခံေနရေၾကာင္းသိရသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာသည္ သာမန္မႈခင္းမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေက်ာ္ျဖတ္မႈစသည္တို႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးက တားဆီးကာကြယ္ေသာ္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လည္းေကာင္း၊ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လည္းေကာင္း၊ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ လည္းေကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းလူ ကုန္ကူးမႈ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း လူကုန္ကူးမႈပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပစ္မႈအျဖစ္ ျပ႒ာန္း၍ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မွစ၍ တားဆီးကာကြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္စဥ္၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လည္းေကာင္း၊ ၁၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း၊ ၆ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ လည္းေကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ပါရွိသည္။
“အရင္ကေတာ့ လူကုန္ကူးမႈ ေတြကို အေရးယူတဲ့အခါ လိင္မႈဆိုင္ ရာေခါင္းပံုျဖတ္မႈကိုသာ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အခုေတာ့လုပ္အား ေခါင္းပံုျဖတ္မႈအပါအ၀င္ ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြကိုပါ အေလးထား တားဆီးကာကြယ္သြားဖို႔စီစဥ္ ထားပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းစာရင္း ဇယားေတြကလည္း အခိုင္အမာရွိ လာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ပစ္မွတ္ေရြး ခ်ယ္ၿပီး တားဆီးကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ လူကုန္ကူးသူေတြကိုပဲ ပစ္မွတ္မထားေတာ့ဘဲ အျမတ္ထုတ္တဲ့သူေတြကို လည္း အေရးယူသြားမွာပါ။ အဲဒီ အျပင္ ဒီျပႆနာရွင္းတဲ့အခါမွာ မူရင္းႏိုင္ငံ(Source Country)ကိုပဲ အျပစ္တင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ဆိုက္ေရာက္ ႏိုင္ငံ (Destination Country) က ပါတာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာကပါ အသိအမွတ္ျပဳလာတဲ့အတြက္ ႏွစ္ဖက္လံုး ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လူကုန္ကူး မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၁၃၆ မႈရွိခဲ့ၿပီး အဓမၼထိမ္းျမားမႈ ၈၉ မႈ၊ ျပည့္တန္ဆာမႈ ၂၉ မႈ၊ အဓမၼေစ ခိုင္းမႈ ၁၄ မႈ၊ အဓမၼ၀န္ေဆာင္ေစမႈ တစ္မႈ၊ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈတစ္မႈ၊ အဓမၼေတာင္းရမ္းေစခိုင္းမႈ တစ္မႈႏွင့္ ေၾကြးၿမီျဖင့္ေႏွာင္ဖြဲ႔ေစခိုင္းမႈ တစ္မႈတို႔ရွိခဲ့ကာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ (အေရွ႕ပိုင္း) ကခ်င္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ဆိုက္ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား(Destination Country)မ်ား တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ ၀င္ေငြတိုးျမႇင့္ရရွိၿပီး မိသားစုမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံရန္ရည္ရြယ္၍ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕သည္ လူကုန္ကူးသူ(လူပြဲစား)မ်ား၏ လိမ္လည္မႈ၊ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈ၊ ကတိေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ အႏိုင္က်င့္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ခံေနရေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပသို႔ တရား၀င္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၌လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးျမႇင့္ရရွိႏိုင္ေရး ဖန္တီးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ထပ္မံေျပာပါသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List