Wednesday, April 25, 2012

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူ တပ္မေတာ္သားအရာရွိၾကီးမ်ား လႊြတ္ေတာ္တြင္း က်မ္းသစၥာဆိုရန္ နႏၵိေသနပ်ိဳ႕ပါထည္႕သြင္း ေပးသင့္


 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အမိန္႕ျဖင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူတပ္မေတာ္သားအရာရွိၾကီးမ်ားကို ေအာက္ပါလက္၀ဲသုႏၵရဧ။္ပ်ဳိ႕စာတစ္ပိုဒ္ကိုပါလႊြတ္ေတာ္တြင္းရြတ္ဆိုတိုင္တည္ရမည္႕က်မ္းႏွင့္အတူရြတ္ဆိုေစရန္ထည္႕သြင္း ေပးသင့္ပါသည္။

နႏၵိေသနပ်ိဳ႕

စစ္နည္းဗ်ဴဟာ ဘယ္လိုသာလည္း
စြဲကိုင္လက္နက္ ဘယ္လိုထက္လည္း
ျပည္သူ႔ႏွလံုး မသိမ္းၾကံဳးလွ်င္
ျပည္သူ႔ခြန္အား မကိုးစားလွ်င္
ဓားသြားလည္းေၾကြ လွံလည္းေခြအံ့။

လက္၀ဲသုႏၵရ
ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဟူေသာ အမည္နာမ ကိုက ျပည္သူ႕ အတြက္ ျပည္သူက  ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ေသာ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ား  စည္းေ၀းတိုင္ပင္ညွိႏႈိင္း ရာ ဌာနၾကီးလႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ပင္

လူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း မဟုတ္ပဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားခံရသူ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားက ပိုမိုျပီး လူထု အျပံဳး၊ ျပည္သူ႕ ႏွလံုးကို သိမ္းက်ံဳး ရယူပိုင္စိုးဖို႕ ၾကိဳးစားသင့္သည္ဟု ထင္သည္။

အဘယ္္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဟူေသာ အမည္နာမ ကိုက ျပည္သူ႕ အတြက္ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေသာ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ား စည္းေ၀းတိုင္ပင္ညွိႏႈိင္း ရာ ဌာနၾကီးလႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

က်ေနာ္ တပ္မေတာ္တြင္း တာ၀န္ထမ္းေနစဥ္က စာေရးဆရာၾကီး နတ္ေမာက္ဘုန္းေက်ာ္ ( ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဧ။္ ကိုယ္ရံေတာ္ ) ဆရာၾကီးဦးဘုန္းေက်ာ္ ေရးေသာ လူၾကီးလူေကာင္း ဆိုသည္႕ စာအုပ္ တအုပ္ကို ဖတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုစာအုပ္ကပင္ က်ေနာ့္ ဘ၀ တေလ်ာက္လံုး အတြက္ အနာဂတ္အေပၚ ရႈျမင္ခံယူက်င့္သံုးမႈမ်ား အတြက္ ၾကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ယခု ထုိစာအုပ္ပါ စာပိုဒ္ တခ်ဳိ႕ကို ထပ္ဆင့္ တင္ျပပါမည္။ ဆရာၾကီး ဦးဘုန္းေက်ာ္ မိသားစု မွ ခြင့္လႊတ္မည္ထင္ပါသည္။ ခြင့္ေတာင္းပါသည္ခင္ဗ်ား။

စစ္ျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္တို႕ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္ တျပည္ လူမ်ဳိး တမ်ဳိး ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အပ်က္အစီး ဒုကၡဗရပြမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ ၾကီးမား မ်ားျပားေစကာမူ တိတိက်က် ထိထိခိုက္ခိုက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလွေသးသည္ မဟုတ္ပါ။

လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၌ ခယ၀ယ ေျမာက္ထိုးပင့္ေကာ္ ေဖာ္လံဖါး စိတ္ဓါတ္၊ ေရသာခို္ အေခ်ာင္သမား စိတ္ဓါတ္၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာစိတ္ဓါတ္၊ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ ကင္းမဲ့သည္႕ စိတ္ဓါတ္ စေသာ '' စိတ္ဓါတ္၀ဲစားေသာေရာဂါ " ႏွင့္ မရိုးသား မေျဖာင့္မတ္ျခင္း ၊ ႏိုင္ငံေရးျဖင့္ ( တေဆြလံုး တမ်ဳိးလံုး ) ကိုယ္က်ဳိးရွာစီးပြား ရွာစားေနၾကျခင္း၊ " ကိုယ္က်င့္ သိကၡာ ပ်က္ျပားေသာ ေရာဂါ " ထိုေရာဂါ ႏွစ္ခုကသာလွ်င္ အဓိက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ဟု ဆရာၾကီး နတ္ေမာက္ဘုန္းေက်ာ္ က ေရးခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က အေရးၾကီးပုဂၢိဳလ္ လံုျခံဳေရး အရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေနေသာ က်ေနာ္ စစ္ဗိုလ္ အေလးအနက္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္မိပါသည္။

က်ေနာ္တို႕ ႏိုင္ငံတြင္ '' စိတ္ဓါတ္၀ဲစားေသာေရာဂါ " ႏွင့္ " ကိုယ္က်င့္ သိကၡာ ပ်က္ျပားေသာ ေရာဂါၾကီးမ်ား တကယ္ျဖစ္ပြားေနပါသလား၊ ဘယ္သူေတြမွာ ထိုေရာဂါ ဆိုးၾကီးေတြ ကူးစက္ အျမစ္တြယ္ လိႈက္ျပိဳရိရ႔ြဲ ေနပါျပီလဲ။ မ်က္ျမင္မ်ား အၾကားအသိမ်ားမွ တဆင့္ ဆင္ျခင္မိသည္။

သက္ျပင္းေမာတို႕သည္ ထိုအခ်ိန္က တဟူး ..... ဟူး။

အထူး သျဖင့္ " ကိုယ္က်င့္ သိကၡာ ပ်က္ျပားေသာ ေရာဂါ " သည္ က်ေနာ္တို႕ ႏိုင္ငံ အနာဂတ္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ အျမင့္မားဆံုးေသာ ျခိမ္းေျခာက္ ဖိစီးမႈကို ျဖစ္ေနေစသည္ ဟု လက္ေတြ႕ဘ၀မ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

က်ေနာ္တို႕ ႏိုင္ငံသည္ စနစ္ေဟာင္းတခု မွ စနစ္သစ္ တခုဆီသို႕ တာဆူခ်ဥ္းကပ္ အသြင္ေျါပာင္းရန္ ပါးနပ္သိမ္ေမြ႕ညင္သာစြာျဖင့္ ကူးေရြ႕ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ စကားကို အလို အပို မေျပာလိုပါ။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့ အနာဂတ္ကို ထုဆစ္ မြမ္းမံ ပံုသြင္းျခင္းတြင္ အခရာ က်သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ " ကိုယ္က်င့္ သိကၡာ ပ်က္ျပားေသာ ေရာဂါ " ကို ဦးေဆာင္ တိုက္ဖ်က္ရမည္႕ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေထြအထူး တင္ျပဖြယ္ မရွိ။

ထိုမွ တဖန္ သစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတုအတြင္း စိလဆိတ္မ်ား၊ သာယာကူးမ်ား၊ အလိုေတာ္ရိ မ်ား၊ တံတားက်ဳိး သခင္မ်ားကလည္း လက္ရဲ ဇက္ရဲျဖင့္ သူတို႕ေလာက္တိုင္းျပည္ေပၚ ခ်စ္ခဲ့သူ မရွိေလဟန္ ပံုမွားရိုက္ဟန္ေဆာင္ လက္သီးတန္း ျပိဳင္လာၾကခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေပရာ......... ႏိုိင္ငံ အနာဂတ္အတြက္ ရင့္က်က္ေသာ အျမင္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ ခ်င့္ခ်ိန္တတ္သူတိုင္းသည္ ခယ၀ယ ေျမာက္ထိုးပင့္ေကာ္ ေဖာ္လံဖါး စိတ္ဓါတ္၊ ေရသာခို္ အေခ်ာင္သမား စိတ္ဓါတ္၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာစိတ္ဓါတ္၊ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ ကင္းမဲ့သည္႕ စိတ္ဓါတ္ စေသာ ''စိတ္ဓါတ္၀ဲစားေသာေရာဂါ " ျဖစ္ေနသူမ်ားကို အထူး သတိျပဳၾကရမည္၊

ကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ဓါတ္၀ဲစားေသာေရာဂါ မွ ကင္းလြတ္ေနျခင္း ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ၾကေစလိုသည္။ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳျပီး ရိုးေျဖာင့္တည္ၾကည္ သမာသမတ္ျဖင့္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္ေစလိုသည္။

ထိုေရာဂါ ၾကီး ႏွစ္ခုကို တိုက္ဖ်က္ ေခ်မႈန္းရင္း အျခား တဖက္မွ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္႕ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ အညႊန္႕အဖူး မ်ားကို ကာယစြမ္းအား ၾကံ႕ခိုင္သန္မာေရး၊ ဥာဏစိတ္ဓါတ္ ဖြံ႕ထြားေခတ္မီွလူဆန္ ေစေရး၊ ကိုယ္က်င့္ စာရိတၲ သိကၡာ တည္ၾကည္ မားမတ္ရဲရင့္ေရး တို႕ကိုပါ တျပိဳင္တည္း တည္ေဆာက္ ပဲ့ျပင္သြားၾကရမည္။

ဆရာၾကီး ဦးဘုန္းေက်ာ္ ကပင္ သူဧ။္ ေရာင္းလွ်င္ ၀ယ္သည္ ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္

{ေလာကတြင္ လူ႕အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ၀ယ္လို႕ရသည္ မဟုတ္၊ လူကိုလည္း ၀ယ္လို႕ရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လူ႕အသိုက္အ၀န္းတြင္ လူလိမ္၊ လူေကာက္၊ လူရႈပ္၊ လူေပြမ်ား၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာ သာယာစီး ေနရာရွာသူမ်ား၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တန္ဖိုး မထားသူမ်ားစြာ ရွိၾကသည္။

ထိုသူတို႕သည္ မိမိကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ေကာင္းစားေရး၊ မိမိ သားမယား ၊ ေဆြမ်ဳိးတသိုက္ေကာင္းစားေရး၊ အတြက္ မိမိကိုယ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႕ ေလးစားျမတ္ႏိုးရသည္႕ ပုဂၢဳိလ္ကို လည္းေကာင္း ေရာင္းစားခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ထပ္လည္း ေရာင္းစားမည္႕သူမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္ လာၾကလိမ့္ဦးမည္ ....... အားလံုး သတိ }ဆိုခဲ့သည္။
က်ေနာ္က ထပ္မံျပီး သတိစကားဆိုခ်င္ပါသည္။

ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား သတိ .......... သတိ ................ သတိ။

ေရာင္းသူရွိလွ်င္ ၀ယ္မည္႕သူမ်ားက အဆင္သင့္ ၀ယ္ေနေပလိမ့္မည္။

တိုင္းျပည္အနာဂတ္ အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႕ အနာဂတ္ အညြန္႕အဖူးေလးမ်ား မိမိတုိ႕ သားသမီးေလးမ်ား အနာဂတ္အတြက္ မိမိတို႕သည္ မိမိတို႕ သိကၡာကို ေရာင္းမစား သင့္ပါေၾကာင္း ..........။
ေဒါင္းမာန္ဟုန္(Blog)

No comments:

Post a Comment

My Blog List