Thursday, June 27, 2013

ဗီအိုေအ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္

Thursday, June 27, 2013

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ ထုတ္ တုိင္မ္းမဂၢဇင္းကို အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႕ခြဲမႈဗဟိုေကာ္မတီက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ထုတ္ေ၀ ျဖန္႕ခ်ိခြင့္ပိတ္ပင္ခဲ့တာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဇြန္ ၂၆ ရက္ေန႕ညေန ဗီအိုေအနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမွာ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိိခိုက္ေစတယ္၊ ဒီ ဗဟိုေကာ္မတီရဲ့ လုပ္္ပိုင္ခြင့္မွာ မပါဘူး စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

ဗီအိုေအ အေနနဲ႕ သူတို႕ တင္ခ်င္တဲ့ အယူအဆ နဲ႕ ကိုက္ညီသူ၊ နီးစပ္သူေတြကိုသာ ေမးျမန္းသြားျပီး အျခားကြဲျပားတဲ့ အျမင္မ်ားကို ေတာ့ ေမးျမန္းတင္ဆက္သြားျခင္းမရိွ ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေနရာကေနပဲ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

ဒီေတာ့ ပထမဆံုးအေနနဲ႕ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္အပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ဟာ အကန္႕အသတ္မဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ ကန္႕သတ္မႈရိွႏုိင္သလဲဆိုတာ ေလ့လာဖို႕ လိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ အားလံုးသိျပီးျဖစ္တဲ့အတုိင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁၉ မွာ လြတ္လပ္ စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏုိင္ခြင့္ကို အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခြင့္အေရး ကို အကန္႕အသတ္မဲ့ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအပိုဒ္ ၂၉ အပိုဒ္ခြဲ (၂) မွာ လူတုိင္းဟာ မိမိရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ကို က်င့္သံုးတဲ့အခါ အျခားသူမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးကို မထိခိုက္ဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္းနဲ႕ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးတုိ႕ကို ကာကြယ္ဖို႕ အတြက္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါကို မူရင္းစာသားအတုိင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ -

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးနဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႕ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ International Covenant on Civil and Political Rights , ICCPR ဆိုတာလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ဒီ ကြန္ဗင္းရွင္းဟာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႕အခြင့္ အေရးေၾကညာစာတမ္းပါအခ်က္မ်ားအျပင္ လူတုိင္းရဲ့ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို အတိအက်အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက စာနယ္ဇင္းသမားအမ်ားစုက ဒီကြန္ဗင္းကုိေလ့လာ ကိုးကား ေရးသား တာ မေတြ႕မိပါဘူး။ အဲဒီ ကြန္ဗင္းရွင္း အပုိဒ္ ၁၉ အပုိဒ္ခြဲ ၁ နဲ႕ ၂ က လူ႕အခြင့္ေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁၉ ကို ျပန္လည္ အတည္ျပဳထားတာျဖစ္ျပီး အပိုဒ္ခြဲ ၃ ကေတာ့ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနနဲ႕ လြတ္လပ္မႈနဲ႕ တာ၀န္သိမႈကို ယွဥ္တြဲက်င့္သံုး ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလို က်င့္သံုးႏုိင္ဖို႕အတြက္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ကန္႕သတ္တားျမစ္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မူရင္းစာသားကေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္-

. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others;
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

အဲဒါအျပင္ ပုဒ္မ ၂၀ မွာလည္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ဥပေဒနဲ႕ အညီ တားျမစ္ရမယ္လို႕ အခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္-

Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

အထက္ပါႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကိုၾကည့္ရင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ဆိုတာ အၾကြင္းမဲ့လြတ္လပ္ခြင့္ မဟုတ္ဘူး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚမွာ တာ၀န္ရိွမႈဆိုတာနဲ႕ တြဲေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။

ဗီအိုေအနဲ႕ ေမးျမန္းခန္းမွာ အျခားႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားမွာလည္း ေရးေနတာပဲ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းက်မွ ဘာလုပ္ပိတ္ရသလဲ လို႕ ေဆြးေႏြးထားတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ေရးသားမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ Impact ေၾကာင့္ပါပဲ။ အထဲက ေဆာင္းပါးကို မဖတ္ရေသးခင္မွာပဲဒီမဂၢဇင္းက ေဖာ္ျပထားတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံုနဲ႕ ေခါင္းစဥ္စာသား အေပၚ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားရဲ့ ေရးသားမႈ၊ အင္တာနက္ေပၚက ေဆြးေႏြး မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈဘယ္ေလာက္ၾကီးမားတယ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ႏုိင္ပါ တယ္။

ဒီစာေစာင္ကို ျပည္တြင္းမွာ အဆင့္ဆင့္ျဖန္႕ေ၀လက္ဆင့္ကမ္းဖတ္ရႈၾကမယ္၊ ထပ္ျပီး ေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ စာေစာင္အေပၚ အျငင္းပြားမႈကေန ဒီထက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕တဲ့ ပဋိပကၡအဆင့္အထိ ေရာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ား ျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ေရွ႕ရႈျပီး ဒီစာေစာင္ကို ျပည္တြင္းမွာ ျဖန္႕ခ်ိမႈမျပဳဖို႕ တားျမစ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာေစာင္ကို တားျမစ္တာဟာ လက္ရိွအစိုးရကို ေ၀ဖန္လို႕ တားျမစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ ျပီး တုိင္းမ္မဂၢဇင္းအားလံုးကို ပိတ္ပင္တာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္တဲ့စာေစာင္တစ္ခုထဲကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ပိတ္ပင္ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ဝါရင့္စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ဦးအေနနဲ႕ မေတြးမိတာကိုေတာ့ အံ့ၾသမိပါတယ္။

ေနာက္စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ဦးကေတာ့ အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႕ခြဲမႈဗဟိုေကာ္မတီအေနနဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ရလိမ့္မယ္လို႕ ဆိုျပန္ပါတယ္။ ဒီဗဟိုေကာ္မတီရဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေျခာက္ရပ္ထဲမွာ လူမ်ိဳး ေရး၊ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ကာကြယ္ရန္ဆိုတဲ့ တာ၀န္တစ္ရပ္ပါ၀င္ပါ တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ၾကီးၾကပ္မႈဗဟိုအဖြဲ႕က တုိင္းမ္မဂၢဇင္းရဲ့ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့အေျခအေနကို သံုးသပ္တင္ျပတဲ့အခါ ဗဟိုေကာ္မတီက မဂၢဇင္းပါအေရးအသားမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ ေစႏုိင္တယ္လို႕ဆံုးျဖတ္ျပီး တားျမစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းဟာ ျပည္ပမွာ အေျခစိုက္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မဂၢဇင္းျဖန္႕ခ်ိမႈကိုပဲ တားျမစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟိုေကာ္မတီဟာ မီဒီယာကုိေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့အဖြဲ႕မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕လုပ္ငန္းတာ၀န္ေျခာက္ရပ္ကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားနဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းမွာ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ထုတ္ျပန္ ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ရွာေဖြဖတ္ရႈေလ့လာရင္ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဘာ့ေၾကာင့္အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႕ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီက ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရသလဲလို႕ ေမးစရာ ရိွပါတယ္။ ဒီစာေစာင္ေတြကို ပထမအဆင့္အေနနဲ႕ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနကို ဥပေဒကေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ယာယီတားျမစ္ထားပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ဒီတားဆီးထားမႈကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒနဲ႕ အညီဆက္လုပ္ဖို႕ လိုပါတယ္။

ဒီလို လုပ္ဖို႕ အာဏာေပးထားတဲ့ဥပေဒက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏိွပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားမွတ္ပံုတင္ဥပေဒပဲရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းထားျပီးျဖစ္တဲ့ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ တဲ့ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျဖစ္ရင္ ဖ်က္သိမ္းေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အသံုးမျပဳလိုပါဘူး။

ေနာက္ျပီး ဒီဥပေဒကို သံုးကာ တားဆီးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အျပစ္တင္လုိသူမ်ားက ဒါဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ တာပဲဆိုျပီး စြတ္စြဲေျပာဆိုမယ့္အေျခအေနကလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႕ခြဲေရး ဗဟို ေကာ္မတီကပဲ သူ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ တားျမစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ဥပေဒနဲ႕ အညီလည္းျဖစ္ေအာင္၊ မလို လားအပ္တဲ့ အထင္အျမင္မွားမႈမ်ားလည္းမျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ဆေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ တရားပြဲမ်ားအေၾကာင္းေျပာသြားတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ ျပည္တြင္း စာနယ္ဇင္းသမားက တစ္ခ်ဳိ႕တရားပြဲေတြက လူမ်ိဳးေရးအရ ေတာ္ေတာ္ေလးလံႈႈ႕ေဆာ္တယ္၊ ဒါကို ဘာလို႕ ဗဟိုေကာ္မတီ ကအေရးမယူလဲလို႕ ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေရွ႕ေနာက္မညီပံုက အဲဒီတရားပြဲေတြကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ နား မေထာင္ဘူးပါဘူး၊ နားေထာင္တဲ့သူေတြေျပာတာပါလို႕ ဆက္ေျပာထားပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ လြတ္လပ္ စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို လက္ခံေပမယ့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုလံႈႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို လက္မခံပါဘူး။

ဒီေတာ့ ဆရာေတာ္မ်ားရဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ဟာ အဲဒီအခ်က္ေတြနဲ႕ ျငိစြန္းေန တယ္၊ ဗုဒၶအဆံုးအမနဲ႕ ကြဲလြဲေနတယ္ဆိုရင္ သက္ဆုိင္ရာ သံဃမဟာနာယကအဖဲြဲ႕ရဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း တိတိ က်က် အကိုးအကားနဲ႕ ေလွ်ာက္ထားတိုင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒနဲ႕ ျငိစြန္းတယ္ဆိုရင္လည္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္လုိ႕ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကိုယ္တုိင္မၾကားရ၊ မျမင္ရပဲ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာေပၚတက္ျပီး လူမိ်ဳးေရးအရလံႈႈေဆာ္ တယ္လို႕ ေျပာတာကေတာ့ မိမိႏုိင္ငံရဲ့ ပံုရိပ္၊ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ ပံုရိပ္ကို ပိုျပီးထိခုိက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သတင္းမွန္ ကန္မႈကို ဦးစားေပးရမယ္ဆုိတဲ့ က်င့္၀တ္ကို လိုက္နာရမယ့္ စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ဦးက တစ္ဆင့္စကားကို ကိုးကားျပီး အတည္ေပါက္နဲ႕ ေျပာဆိုမႈကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အံ့အားသင့္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြနဲ႕ သက္ဆုိင္တဲ့ အေရးအရာကိစၥမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးတဲ့ Public Debate ေတြ မ်ား လာတာဟာ ၾကိဳဆိုရမယ့္အခ်က္ပါပဲ။

ဒီေဆြးေႏြးမႈေတြကေန ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအေနနဲ႕လည္း ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရခဲ့ပါတယ္။

တစ္ဘက္ကလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူေတြအေနနဲ႕ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ဥပေဒ မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ကိုးကားျပီး အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ အားလံုး အတြက္ ပိုျပီးအက်ိဳးရိွႏုိင္မယ္လို႕ ယံုၾကည္မိပါတယ္။

Ye Htut Facebook

No comments:

Post a Comment

My Blog List