Wednesday, May 23, 2012

ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေ၀းသတင္း

 
ယေန႔ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္တြင္အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတရပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္အပါအ၀င္လႊတ္ေတာ္အမတ္တခ်ဳိ႕ပါ၀င္ၿပီး၊ဗုိလ္သိန္းစိန္ပါ၀င္တက္ ေရာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။အေရးေပၚစည္းအေ၀းတြင္အဓိကေဆြးေႏြးေသာအေၾကာင္အရာမွာလက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္နည္းဆုိသည့္အခ်က္ကုိေဆြေႏြးၾကသည္ဟုသိရပါသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္အေနျဖင့္ထုိျပႆနာကုိေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္တစုံတရာမေတြ႔ရွိေသးေၾကာင္း၊လက္ရွိဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိညင္ညင္သာသာကို္င္တြယ္ဖုိ႔လုိ ေၾကာင္း၊ ရုန္းရင္း ဆန္ခပ္ ျဖစ္ မႈမ်ားကုိေရွာင္း ရွားႏုိင္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါကႏုိင္ငံတကာ၏အေရး ယူပိတ္ဆုိ႔ ဒဏ္ခတ္ မႈမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ ရင္ဆုိင္လာရဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ယာယီရပ္ဆုိင္းထားေသာစီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မ်ားအတြင္းမိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားေျမာက္မ်ားစြာပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ယာထီဆုိင္းငံ့ထားမႈမ်ားျပန္ လည္ရုပ္သိမ္းသြားပါကမိမိတုိ႔အေနျဖင့္မ်ားအႀကီးအက်ယ္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ႀကဳံေတြ႔ရႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ တကာႏွင့္ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအခ်ဳိ႕ေသာစီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားလည္းအလြန္အကၽြံ လက္မွတ္ထုိးခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီးျဖစ္ ေသာလုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လက္ရွိဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိနည္းဗ်ဴဟာက်က်စနစ္တက် ညွင္ညွင္သာသာကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ဆႏၵျပပြဲမ်ားဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ေျခာက္လွန္႔ ေသာသေဘာျဖင့္ေခၚယူစစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာမိမိတုိ႔ ၏ညွင္သာစြာကုိင္တြယ္လုပ္ကုိင္ပုံျပည္သူလူထုကုိတဖက္လွည့္နည္းျဖင့္ဖ်ားေယာင္းကာေဆာင္ ရြက္ျပသ တာမ်ဳိးလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ပည္သူလူထု၏ဆႏၵျပမႈကုိ မိမိတုိ႔ကေဘးမွ၀ုိင္းရံေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ သင့္ေၾကာင္း၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္မွပထမအဆင့္အေနျဖင့္ေဆြး ေႏြး သြားေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။
 
အျခားႀကံ႕ဖြံ႔၀န္ႀကီးမ်ားမွျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကေသာအခ်က္မွာလက္ရွိဆႏၵျပပြဲ မ်ားကုိဗုိလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္ကုိင္တြယ္မည့္ပုံစံအစားျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာကခ်င္ေဒသစစ္ပြဲမ်ားကုိ အသုံးခ်ကာကခ်င္သူပုန္မ်ား၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းျပည္သူလူထုကုိအယုံသြင္း ကာျပည္သူလူ ထုအေနျဖင့္ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚအမုန္းပြားလာေစရန္ဖန္တီးၿပီး၊ မီးျပတ္မႈမွာကခ်င္ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရ ေၾကာင္းေသြးထုိးေပးကာျပည္သူတရပ္လုံးမွကခ်င္တုိင္းရင္းသား မ်ားကုိဆန္႔က်င္လာေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ နည္း ဗ်ဴဟာကုိသာသုံးသင့္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ကမူထုိနည္းဗ်ဴဟာသည္မိမိတုိ႔ ဖက္မွအေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားခုိင္လုံစြာတင္ျပႏုိင္သည့္အေနအ ထားအားနည္းေန ေသး ေၾကာင္း၊လက္ ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိသာအာရုံစုိက္ၿပီး ညွင္ညွင္သာသာပထမအဆင့္အေနျဖင့္ကုိင္ တြယ္ထိန္း သိမ္း ထားၾကဖုိ႔လုိေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာၾကားသြားသည္ဟုသိရပါသည္။
 
(သတင္းအရင္းအျမစ္-ျမန္မာျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကြန္ယက္)
 
ျမတ္ေလးငံု(Blog)

No comments:

Post a Comment

My Blog List