Monday, June 03, 2013

ႏိုင္ငံတုိင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ လူသားတုိင္းတြင္ ေပတံကိုယ္စီ ရွိၾကသည္……

ယေန႕ကၽြက္ကၽြက္ညံေနသည့္ အေနာက္ဖက္ကမ္းက ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ႏွင့္ ကေလးယူ ခြင့္ ေပၚလစီကိစၥကို စဥ္းစားမိေပသည္….. ထိုကိစၥသည္ကား ယခုမွမဟုတ္၊ ေရွးယခင္ကပင္ ရွိခဲ့သည့္ အမိန္႕ပင္တည္း….. ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ၎အမိန္႕အား လက္ညိႈးထိုး၍ ဘဂၤါလီ ေလာ္ဘီတို႕မွ ၎တို႕အေပၚ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားဟု ႏိုင္ငံတကာအေပၚ မ်က္ရည္ထိုးခံခဲ့ျခင္းပင္….. အဆိုပါ ဥပေဒ၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကား ၿမိဳ႕ေပၚဝန္းက်င္တြင္ပင္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေပသည္….. ၿမိဳ႕မွ အပေသာေက်းရြာငယ္မ်ားတြင္ကား ၎ဥပေဒသည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစိုးစဥ္းမွ်ပင္ မရွိေခ်…..  ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္သူမ်ားအဖို႕မူကား အဆိုပါဥပေဒသည္ စာရြက္ေပၚတြင္သာ ရွိေပသည္…..
 
ဤေနရာတြင္ ေက်းလက္ေန ဘဂၤါလီတို႕၏ ေနထိုင္မႈ ပံုစံကို အနည္းငယ္ ရွင္းျပလိုေပသည္….. ၎တို႕၏ အိမ္အမ်ားစုသည္ ရႊံ႕ေစ်းမ်ားျဖင့္ ဂူပံုသ႑န္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္….. ဝင္ေပါက္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္ ႏွစ္ေပါက္သာ ပါဝင္၍ ျပတင္းေပါက္ရွိခဲလွသည္….. ေဒသတြင္း ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈအရ မိသားစုတစ္ခုမွအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအိမ္ေထာင္က်သည္ႏွင့္၎အမ်ိဳးသမီး၏ညီမ၊အစ္မအခ်ိဳ႕မွာအိမ္ေထာင္က် သူႏွင့္ လိုက္ပါေနရေလ့ရွိသည္…. သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ သတို႕သားမွာကား ထီေပါက္ေပေတာ့သည္…. ည ဘက္ေမွာင္ႏွင့္မဲမဲ အဆိုပါ ဂူပံုသ႑န္အိမ္ထဲတြင္ ေတြ႕သည့္မိန္းမ ၎ မိန္းမသာ ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္….. ဘာသာတရားအားလြဲမွားစြာသြန္သင္မႈအရလည္း လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအားဆန္႕က်င္မိလ်င္ အျပစ္ ႀကီးေလးသည္ဟု ခံယူၾကသျဖင့္ ၿငိမ္သက္စြာ ေနရေပသည္…….
ထိုေဒသ၏ စကားပံုတစ္ခုမွာကား ဘဂၤါလီတို႕ အလကားမထားသည့္ လ ႏွစ္ခုရွိသည္ဟု ဆိုရိုးစကား ရွိေပသည္…… ထိုအရာမ်ားကား လယ္ ႏွင့္ ×ီး တုိ႕ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကေလသည္……. ဆင္းရဲ လြန္းသျဖင့္ လယ္ေျမအား အအားမထားပဲ တစ္သီးမဟုတ္ တစ္သီးအား စိုက္ပ်ိဳးေနၾကေပသည္…… ထို႕အတူပင္ ဆင္းရဲလြန္းေသာေၾကာင့္ အျခားတစ္ပါးေသာ အပန္းေျဖစရာ မရွိသည့္အတြက္ မိန္းမႏွင့္ သာႏွစ္ပါးသြားေနရာမွ ကေလးတစြတ္စြတ္ေမြးျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းျခင္းရာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပ သည္…..ထိုမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ဝန္ရွိကာေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကား ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ အထူးေစာင့္ေလွ်ာက္ခံဘဝႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာရေပေတာ့သည္…… ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာသူမ်ားကား အဆိုပါ ေတာေဒသရွိ ကေလးငယ္မ်ားအား ေခၚယူ၍ မိမိအိမ္တြင္ လက္တိုလက္ေတာင္း ခိုင္းေစရင္း အတန္းပညာ အထိုက္အေလ်ာက္ သင္ၾကားေပးၾကေပသည္….. ဤသည္ကား ဘဂၤါလီတို႕၏ ေနထိုင္မႈ ပံုသ႑န္ပင္…..
၎လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ သစၥာခံႏိုင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိသ ကဲ့သို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလံေတာ္အားလည္း အေလးမျပဳႏိုင္ၾကေပ….. ၎တို႕ကိုယ္ ၎တို႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လူမ်ိဳးအျဖစ္သာမွတ္ထင္ေနၾကသည္…..တစ္နည္းအားျဖင့္မူျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားမဝင္ဝင္ေရာက္ ေန ထိုင္ေနၾကေသာ္လည္း မွီတင္းေနထုိင္သည့္ ႏိုင္ငံအေပၚတြင္ သစၥာေစာင့္သိႏိုင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိၾကေခ်….. ထို႕အတူပင္ ေမြးဖြားလာသည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားကားရခိုင္ျပည္နယ္အား လူဦးေရ အသာျဖင့္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္သကဲ့သို႕ပင္တည္း…… သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ “ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာမေစာင့္သိႏိုင္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ” အေပၚ ကေလးေမြးဖြားႏံႈး ကန္႕သတ္ျခင္းမွာ မိမိႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးအေနျဖင့္ လုပ္သင့္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္…..
သို႕ရာတြင္အဆိုပါဥပေဒမွာခ်မ္းသာသူမ်ားအတြက္စာရြက္ေပၚတြင္သာရွိေနျခင္း၊ ေဝးလံေခါင္းပါးေသာ ေနရာ မ်ားသို႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိျခင္းမ်ားကိုလည္းထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္သင့္ေပသည္……ထို႕ေၾကာင့္ ေဒၚစု ၏စကားအား ဆႏၵျပသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚစုအား ဆန္႕က်င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည့္အစား ျဖစ္ရပ္၏ အေၾကာင္းျခင္းရာေပၚ မူတည္၍ ဆႏၵျပသင့္ေပသည္……. မိမိအျမင္အရမူ ဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္သူမ်ားသည္ အဆိုပါ ဥပေဒကို ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေထာက္ခံျခင္းကို ပိုမိုအေလးထား၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သင့္ေပသည္…… ေဒၚစုမွလည္ း၎အေပၚ မေက်နပ္လ်င္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း လက္ပံေတာင္း ကိစၥမွပင္ ေျပာဆိုထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ဤကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဆႏၵသေဘာထား ထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ေဒၚစုအေပၚ ဆန္႕က်င္ ဆႏၵျပမည့္အစား မိမိတို႕၏ အဓိက သေဘာထား ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္သင့္ေပသည္……
ထိုသို႕ ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းကန္႕သတ္ျခင္းအား ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္အတူ၊ ၎ဥပေဒ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ထိေရာက္ေစရန္ တိုက္တြန္းျခင္းကိုလည္း တစ္ပါတည္း ျပဳသင့္ေပသည္…… ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း ကန္႕သတ္ျခင္းကဲ့သို႕ အေရးပါသည့္ ဘဂၤါလီ ဝိႈက္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ ၂၀၁၀ တြင္ ဆႏၵမဲ့ ေပးခဲ့သကဲ့သို႕ ၂၀၁၅ တြင္ ျဖစ္မလာေစရန္လည္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သင့္ေပသည္….. ထိုသို႕ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ မိမိတို႕၏ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသာမက ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို လိုလားသည့္ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားလည္း ႏိုင္ငံ့အေပၚတြင္ သစၥာေစာင့္သိသင့္သည္ဟု တိုက္တြန္း၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သင့္ေပသည္…..
အဆိုပါ ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းဥပေဒႏွင့္ အေပၚတြင္ ေဒၚစု၏ အျငင္းပြားဖြယ္ စကားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မူရင္း အသံဖိုင္အား နားေထာင္လိုက္ရေပသည္…… အဆိုပါ အသံဖိုင္တြင္ ေဒၚစုအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရအမိန္႕ ထုတ္လိုက္ျခင္းကိုသိရွိျခင္းမရွိေသာ္လည္းလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္မညီဟုမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ေပသည္….. ႏိုင္ငံတကာ တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ၿပီးလ်င္ မည္သည့္အေျခအေနကိုမဆို ရင္ဆိုင္သြားေလ့ရွိသည့္ Iron Lady အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေဒၚစု၏ အဆိုပါ မွတ္ခ်က္သည္ အဆိုပါ ဥပေဒ ထြက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မထြက္ရွိ သည္ျဖစ္ေစ တစ္သေဘာတည္းပင္တည္းဟု မိမိအေနျဖင့္ ယံုၾကည္မိေပသည္…..
မိမိ အျမင္အရမူ ေဒၚစုသည္ အဆိုပါ ေမးခြန္း၏ အေျဖအား ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းႏွင့္ တုိင္းတာ၍ ေျဖဆိုလိုက္သည္ဟု ျမင္မိေပသည္…. သို႕ရာတြင္ တစ္ခ်က္ေထာက္ျပလိုသည္မွာ ေဒၚစုသည္ ကမာၻ႕ဒီမိုကေရစီအိုင္ကြန္မဟုတ္ပဲျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအိုင္ကြန္ျဖစ္ေပသည္…..သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မိမိႏိုင္ငံ၏အေျခအေနေပၚမူတည္၍သံုးသပ္ရန္လိုေပသည္….. စာအုပ္ေပၚ တြင္သာရွိ၍ မည္သည့္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မွ် ၎တို႕ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြား အပ်က္စီးခံၿပီး လိုက္နာေလ့ မရွိသည့္ ေပတံမ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ဟု ျမင္မိေပသည္…..
ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခအေန အတုိင္းတအာတစ္ခုအထိသာ လိုက္နာေလ့ရွိၿပီး မိမိႏိုင္ငံ ၏အက်ိဳးစီးပြား(National Interest) ႏွင့္ ပါတ္သက္လ်င္ လူ႕အခြင့္အေရးမွာ ေနာက္သို႕ ေရာက္သြားေလ့ ရွိသည္ကိုသတိခ်ပ္သင့္ေပသည္…..ဤေနရာတြင္ ေဆာ္ဒီအာရီဗ်ရွိ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေသးေသာ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ ခြင့္အားႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္မႈဘဝကို တစ္ခ်က္ ေဖာ္ျပလိုေပ သည္……. မည္မွ်ပင္ ဘာသာတူေစကာမူ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေသးသည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ား ၏ ကေလးငယ္မ်ားအား အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားခြင့္ မျပဳေခ်၊ ေဆးကုသမႈ ဆုိင္ရာတြင္လည္း ကန္႕သတ္ထားသည္ကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ေပသည္…..
သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ အတိုက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏အေရးအား သံုးသပ္ရာတြင္ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားအား နမူနာယူ၍ အရာရာအား စာအုပ္ေပၚတြင္ရွိ၍ လက္ခံက်င့္သံုးမႈနည္းေသာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တုိင္း တာျခင္း အစား National Interest အေပၚတြင္သာ အေျခခံ၍ သံုးသပ္သင့္ေပသည္….. ထို႕အတူပင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္စကားအေပၚ မေက်နပ္၍ ဆႏၵျပမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေန႕စားယူ၍ ဆႏၵျပေနသူမ်ားကဲ့သို႕ မျဖစ္ေစရန္ Root Causes ကိုအေျခခံထား၍ မိမိ တို႕ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵကိုသာ အဓိက ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းလိုေပသည္…..
ထင္ရွားသည့္ႏိုင္င္ငံေရးဗိသုကာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္H.J.Morgenthauမွလည္း ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ any foreign policy which operates under the standard of the national interest ဟု ဆိုထားေပသည္..... သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ သစၥာမေစာင့္သိႏိုင္သည့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလံေတာ္အား အေလးမျပဳႏိုင္သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မိမိတို႕အေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ရွိသင့္ေပသည္….. ႏိုင္ငံတုိင္း၊ ေခါင္းေဆာင္တုိင္း၊ လူသားတိုင္းတြင္ ေပတံရွိၾကေပသည္…. သို႕ရာတြင္ မိမိတြင္ရွိသည့္ ေပတံသည္ လြဲမွားေနေသာ အံမဝင္ေသာ၊ လက္ေတြ႕မက်ေသာ ေပတံမျဖစ္ေစရန္မွာ မိမိ ဦးေႏွာက္ႏွင့္သာ ဆုိင္သည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္ဟု ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါ၏…..
http://www.facebook.com/james.mmt

No comments:

Post a Comment

My Blog List